Drie RAAK-Pro subsidies toegekend aan projecten HVHL

28-06-2022

Tijdens een nieuwe subsidieronde van Regieorgaan SIA zijn aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) drie RAAK-Pro subsidies toegekend voor de projecten Boeren, burgers en buitenbeesten, Kunstmatige koe en Schoon water door duurzaam bodembeheer. Niet eerder kende SIA in één keer drie subsidies tegelijk aan HVHL toe.

‘Boeren, burgers en buitenbeesten’

Predatie van weidevogels krijgt veel aandacht op dit moment. Predatiedruk is afhankelijk van de predatoren en prooien in het broedseizoen, maar ook van terreinbeheer en ruimtegebruik van die soorten door het jaar heen. Jaarrond gegevens over voorkomen en gedrag van dieren gecombineerd met de biotoopkwaliteit en het beheer zijn hiervoor essentieel. Dit project gaat een kennissysteem ontwikkelen dat data uit meerdere bronnen integreert voor het onderbouwen van keuzes in biotoop- en populatiebeheer gericht op duurzaam behoud van weidevogels.

‘Schoon water door duurzaam bodembeheer’

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe door bodem-organisch stofbeheer de biodegradatiecapaciteit van de bodem voor gewasbeschermingsmiddelen in praktijksituaties kan worden vergroot. De variatie in zuiveringscapaciteit van verschillende minerale gronden die variëren qua bodemtype, gebruik gewasbeschermingsmiddelen en bodembeheer wordt in kaart gebracht. Daarnaast wordt het effect onderzocht van verschillende organische reststromen op het verlagen van de emissiegevoeligheid van verschillende minerale gronden voor bestrijdingsmiddelen. Zodat grondwater en oppervlaktewater schoner blijven.

‘Kunstmatige koe’

Het bepalen van de overdracht van veterinaire medicijnen, supplementen of stoffen uit veevoer naar de consumptieproducten melk en vlees van de koe gebeurt vaak met dierproeven. Deze zijn tijdrovend, kostbaar en staan ethisch steeds meer ter discussie. Binnen dit RAAK-PRO project wordt een kunstmatige koe ontwikkeld ter vervanging van dierproeven. Samen met diverse partners, waaronder het RIVM en Universiteit Utrecht, wordt met celkweektechnieken en computermodellen de opname, verdeling, metabolisme en excretie van stoffen in de koe nagebootst. De kunstmatige koe kan worden ingezet om de effectiviteit en veiligheid van stoffen te evalueren wat bijdraagt aan een verhoogde veiligheid van de voedselketen.

RAAK-Pro subsidies

RAAK-PRO helpt hogescholen met hun profileringsagenda en de ambitie om aan te sluiten bij economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Lectoren en onderzoekers doen samen met de beroepspraktijk gedurende vier jaar praktijkgericht onderzoek. Hierdoor verbetert de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en wordt de onderzoekscapaciteit bij de hogeschool versterkt.