Natuurbeheer en Faunabeheer

De onderstaande onderwerpen van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer zijn in overleg als losse vakken te volgen:

Natuurbeheer

Het vak Natuurbeheer maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en door middel van vakliteratuur. Als voorbereiding op de cursus wordt verwacht dat de beschikbaar gestelde literatuur wordt bestudeerd.

De collegereeks wordt begonnen met de betekenis van de verschillende natuurvisies, de historische context en de wijze waarop natuurvisies doorwerken in het beleid. Naast een aantal principes uit de structuurecologie, zoals de relaties soortenrijkdom & dynamiek, patroon & proces, variatie & gradiënten, scheiding & verbinding, wordt de toepassing van natuurtechnische maatregelen binnen het beheer van een aantal voor Nederland karakteristieke levensgemeenschappen behandeld (o.a. bossen, duinen, heiden en vennen, graslanden). Ingegaan wordt op natuurtechnisch bosbeheer, herstel- en ontwikkelingsbeheer op voormalige landbouwgronden en het definitief beheer.

Kosten: € 712,00
Startdatum: 7 februari 2023
Lesdagen: dinsdag

Faunabeheer

Het vak Faunabeheer maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en door middel van vakliteratuur. Voorkennis is niet per se noodzakelijk. Het is goed te combineren met het vak Natuurbeheer (zie hierboven).

In de colleges worden de algemeen ecologische achtergronden zoals de opbouw en regulatie van dierpopulaties en herintroductie van soorten toegelicht. Er wordt ingegaan op de specifieke ecologie en het beheer van een aantal karakteristieke diersoorten: weidevogels, amfibieën en reptielen, roofdieren. De theoretische achtergronden worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Aansluitend komen beleid en wet- en regelgeving, zoals de Wet natuurbescherming (2017) en de nieuwste ontwikkelingen hierin, uitgebreid aan bod. Hiermee wordt geoefend in kleine opdrachten tijdens de lessen en het uitvoeren van een quickscan op het landgoed Larenstein.

Kosten: € 712,00
Startdatum: 25 april 2023
Lesdagen: dinsdag

Vegetatiekunde

Het vak Vegetatiekunde maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en opdrachten. Voor dit vak zijn ervaring met technieken uit de vegetatiekunde noodzakelijk, zoals aangeboden in de cursus Inventarisatie vegetatie en vogels.

In de hoorcolleges gaan we in op de karakteristieke vegetatietypen van de Nederlandse landschappen. Hierin komen uitgebreid aan bod: de soortensamenstelling van deze vegetaties, de relatie met de standplaats en het voorkomen in het landschap. Daarnaast gaan we in op het analyseren van vegetatiekaarten en vegetatietabellen als basis voor het Natura 2000 beleid.

Kosten: € 534,00
Startdatum:  7 september 2023
Lesdagen: donderdag

Aanmelden en meer informatie

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in.

Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected] of 026 369 56 40.

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.