Natuurbeheer en Faunabeheer

De onderstaande onderwerpen van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer zijn in overleg als losse vakken te volgen:

Natuurontwikkeling

De colleges natuurontwikkeling worden aangeboden in het 3e studiejaar van de deeltijdopleiding bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. Zij vormen een onderdeel van het project ‘het maken van een inrichtingsplan voor een uiterwaardengebied’. De colleges richten zich voornamelijk op (natuur)visie(s) en beleid en (algemene) ecologische processen die een rol spelen bij inrichting en beheer in het rivierlandschap. Er is veel aandacht voor handvaten bij inrichting en beheer, waarbij vooral aanpassingen in het kader van klimaatadaptatie en begrazingsbeheer uitgebreid aan de orde komen. Dit vak is een goede voorbereiding op het vak Natuurbeheer wat in de aansluitende periode van 1 februari tot half april plaatsvindt (zie hieronder).

Kosten: € 346,00
Startdatum: november 2021
Lesdagen: vrijdag

Meer informatie? Neem contact met ons op: info.tc@hvhl.nl of 058 284 61 71 .

Natuurbeheer

Het vak Natuurbeheer maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en door middel van vakliteratuur. Voorkennis is niet per se noodzakelijk, maar gewenst is het volgen van het vak Natuurontwikkeling, aangeboden in de daaraan voorafgaande periode (zie hierboven).

De collegereeks wordt begonnen met de betekenis van de verschillende natuurvisies, de historische context en de wijze waarop natuurvisies doorwerken in het beleid. Naast een aantal principes uit de structuurecologie, zoals de relaties soortenrijkdom & dynamiek, patroon & proces, variatie & gradiënten, scheiding & verbinding, wordt de toepassing van natuurtechnische maatregelen binnen het beheer van een aantal voor Nederland karakteristieke levensgemeenschappen behandeld (o.a. bossen, duinen, heiden en vennen, graslanden). Ingegaan wordt op natuurtechnisch bosbeheer, herstel- en ontwikkelingsbeheer op voormalige landbouwgronden en het definitief beheer.

Kosten: € 692,00
Startdatum: de lessen met startdatum februari 2021 zitten vol, u kunt in februari 2022 weer deelnemen
Lesdagen: vrijdag

Meer informatie? Neem contact met ons op: info.tc@hvhl.nl of 058 284 61 71 .

Faunabeheer

Het vak Faunabeheer maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en door middel van vakliteratuur. Voorkennis is niet per se noodzakelijk. Het is goed te combineren met het vak Natuurbeheer (zie hierboven).

In de colleges worden de algemeen ecologische achtergronden zoals de opbouw en regulatie van dierpopulaties en herintroductie van soorten toegelicht. Er wordt ingegaan op de specifieke ecologie en het beheer van een aantal karakteristieke diersoorten: weidevogels, amfibieën en reptielen, roofdieren. De theoretische achtergronden worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Aansluitend komen beleid en wet- en regelgeving, zoals de Wet natuurbescherming (2017) en de nieuwste ontwikkelingen hierin, uitgebreid aan bod. Hiermee wordt geoefend in kleine opdrachten tijdens de lessen en het uitvoeren van een quickscan op het landgoed Larenstein.

Kosten: € 692,00
Startdatum: 23 april 2021
Lesdagen: vrijdag

Meer informatie? Neem contact met ons op: info.tc@hvhl.nl of 058 284 61 71 .

Vegetatiekunde

Het vak Vegetatiekunde maakt onderdeel uit van het 3e jaarsprogramma van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, specialisatie Toegepaste Ecologie. De leerstof wordt aangeboden in colleges en opdrachten. Voor dit vak zijn ervaring met technieken uit de vegetatiekunde noodzakelijk, zoals aangeboden in de cursus Inventarisatie vegetatie en vogels.

In de hoorcolleges gaan we in op de karakteristieke vegetatietypen van de Nederlandse landschappen. Hierin komen uitgebreid aan bod: de soortensamenstelling van deze vegetaties, de relatie met de standplaats en het voorkomen in het landschap. Daarnaast gaan we in op het analyseren van vegetatiekaarten en vegetatietabellen als basis voor het Natura 2000 beleid.

Kosten: € 519,00
Startdatum: 5 februari 2021
Lesdagen: vrijdag

Meer informatie? Neem contact met ons op: info.tc@hvhl.nl of 058 284 61 71 .

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.