Collegegeld bachelor 2022-2023

Wettelijk tarief

Europese (EER) studenten, die nog niet eerder een Nederlands (bachelor)diploma in het Hoger Onderwijs hebben behaald betalen het wettelijke collegegeld voor een bachelor- of Ad-opleiding. Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijk collegegeld tarief vastgesteld op € 2209,- euro voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.

Vanaf 2018-2019 geldt een halvering van het wettelijk collegegeld voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid. Voor het studiejaar 2022-2023 is het verlaagd wettelijk tarief vastgesteld op €1105,- euro.

Instellingstarief

Als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde of als je na het behalen van een bachelor-diploma aan een tweede bachelor begint betaal je het instellingstarief. Het instellingstarief is verschillend voor voltijd- en deeltijd-opleidingen: het voltijd bachelor-instellingstarief is € 9270,- en het deeltijd-bachelor-instellingstarief is € 4635,-. Dit tarief geldt voor het studiejaar 2022-2023.

Voorwaarde 1: nationaliteit

Het wettelijk tarief geldt alleen indien je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde: dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je een familielid bent van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als je een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering, bijvoorbeeld met de vluchtelingenstatus. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet geldt het (kostendekkend) instellingstarief.
Meer informatie over aanmelden voor studenten buiten de EER.

Voorwaarde 2: nog geen bachelordiploma behaald

Studenten die na 31 augustus 1991 al een Nederlands Hoger Onderwijs diploma hebben behaald, moeten voor een tweede opleiding het kostendekkend instellingstarief betalen omdat de Rijksoverheid de instelling daarvoor niet bekostigt.

Studenten die tijdens de eerste opleiding ook aan een tweede opleiding beginnen mogen na diplomering van de eerste opleiding de tweede opleiding, zonder onderbreking afmaken tegen wettelijk tarief.

 

Jaar 2022-2023

Verlaagd wettelijk tarief: voltijd, deeltijd (Ad, Ba) **

€ 1.105

Wettelijk tarief

€ 2.209

Instellingstarief Ad en bachelor, voltijd

€  9.270

Instellingstarief Ad en bachelor, deeltijd

€  4.635

Instellingstarief master, voltijd

€ 13.750

Instellingstarief master, deeltijd

€ 6.875

**Vanaf het moment van inschrijven is er 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Indien de student binnen deze 12 maanden verandert van opleiding heeft dit geen invloed op het recht van halvering. Het recht op halvering kan niet worden uitgesteld of gepauzeerd. Het verlaagd wettelijk tarief geldt alleen als er voor het eerst voor een bacheloropleiding of associate degree in het Hoger Onderwijs wordt ingeschreven. Bij een masteropleiding geldt geen collegegeldverlaging.

Studiefinanciering: studievoorschot i.p.v. basisbeurs

Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering veranderd voor studenten in het hoger onderwijs. Studenten die aan een opleiding beginnen, krijgen een lening: het studievoorschot. De lening kent een voordelige rente en studenten hoeven na hun afstuderen nooit meer dan 4% van hun meer inkomen (het inkomen boven het minimumloon) in te zetten voor aflossing. Oud-studenten die het wettelijk minimumloon verdienen of minder, hoeven niet terug te betalen. De terugbetaaltermijn wordt verlengd naar 35 jaar. Verder wordt de aanvullende beurs verhoogd voor die studenten van wie de ouders niet genoeg verdienen om hun aandeel aan de studiekosten (volledig) te leveren. Op studeermeteenplan.nl en duo.nl vind je alle praktische informatie over het nieuwe stelsel.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen bij HVHL, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en/of studentenreisproduct)? Met ingang van het studiejaar 2017-2018 kan iedereen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen voor de duur van de opleiding die je gaat volgen.

Betaal je voor je opleiding het wettelijk tarief voor collegegeld? Dan is dat het bedrag dat je per jaar kunt lenen. Betaal je het instellingscollegegeld? Dan kun je per jaar tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld lenen. In dat laatste geval moet je bij je aanvraag voor het Levenlanglerenkrediet een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen, waaruit blijkt hoe hoog het instellingscollegegeld is.

Het Levenlanglerenkrediet kan worden aangevraagd bij DUO. Meer informatie vind je op deze site van de Rijksoverheid. De Verklaring collegegeld/cursusgeld, die je nodig hebt als je het instellingscollegegeld moet betalen, kun je laten invullen en ondertekenen door het Student Service Centre (SSC) van HVHL. Het SSC is (ook tijdens de zomervakantie) bereikbaar via inschrijvingen@hvhl.nl of (058) 284 62 32.