Duurzaam Bodembeheer

Fundament voor ons bestaan

De bodem vormt letterlijk het fundament voor ons bestaan. Het biedt ons vele diensten, we slaan er water in op, het heeft een zelfreinigend vermogen, we bouwen er onze huizen op en een gezonde bodem is de basis waarop we gewassen kunnen verbouwen en de natuur kan floreren. En ondanks dat Delta’s zoals Nederland, de meest vruchtbare en biodiverse gebieden zijn, zijn het ook de meest dicht bevolkte. Hierdoor zijn er conflicterende ruimteclaims voor natuur, recreatie, waterhuishouding, infrastructuur en wonen en is de druk op bodems om voldoende voedsel te produceren hoog. Door intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten we de bodem uit. Dat heeft weer zijn keerzijde voor milieu, mens en dier. Er ligt daarom  een grote (onderzoeks)uitdaging om het bodembeheer economisch maar ook ecologisch weer “gezond” te maken. Dit vergt enerzijds een integrale aanpak en anderzijds een krachtenbundeling van onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Over de lector

Emiel Elferink studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege zijn interesse in duurzaamheidsproblemen met betrekking tot landbouw en voedselproductie koos hij voor de afstudeerrichting Energie- en Milieuwetenschappen gaan doen. Daarna verrichtte hij promotieonderzoek naar de duurzaamheid van dierlijke voedselproductie.

In de verschillende soorten onderzoek en projecten die daarna volgden was de rode draad vooral integraal werken, door: onderwerpen en thema’s inhoudelijk aan elkaar te knopen, samen te werken met andere disciplines en bedrijven en samen met opdrachtgevers naar integrale oplossingen te zoeken. De focus in zijn werk kwam daarbij steeds meer op het grensvlak van landbouw, biobased en bodem te liggen. Bij Bioclear kreeg hij in 2014 de mogelijkheid om dit werk verder te brengen en te verbreden met de microbiologische aspecten van de bodem en de rol van de bodem in de Biobased Economie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Emiel Elferink via emiel.elferink@hvhl.nl.

Adres Velp
Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp 

Dit lectoraat is onderdeel van het Centre of Expertise Groen