Veiligheid in de voedselketen

Dit associate lectoraat richt zich op onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en integriteit van voedsel in de gehele keten, van teelt tot verwerking, distributie en consumptie. Het lot van de stoffen in de (circulaire) voedselketen wordt onderzocht en mogelijke gezondheidsrisico’s, en risicomitigatie strategieën worden vastgesteld. Daarnaast is er onderzoek naar de productintegriteit (voedselfraude) van voedsel. Binnen de onderzoeken worden state-of-the-art technieken ingezet en verder ontwikkeld, waaronder analytisch chemische en chemometrische technieken, fysiologisch gebaseerde kinetische modellen (PBP) en in vitro technologieën (kinetiek- en toxiciteitstesten). Het onderzoek binnen dit associate lectoraat is multidisciplinair, en draagt bij aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. In samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven (Multinationals en Midden- en Kleinbedrijf), en met behulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), worden onderzoeksvragen door het associate lectoraat omgezet in toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Projecten

 • BioDiverseMelk: kruidenrijke graslanden kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en mits goed toegepast, positieve effecten hebben op onder meer de bodemkwaliteit, diergezondheid en emissiereductie. In het project BioDiverseMelk wordt het effect van kruidenrijk grasland op de melksamenstelling, en de methaan- en stikstofemissies onderzocht. Uitkomsten bieden melkveehouders handvaten om functionele kruiden gericht toe te passen op hun bedrijf en de inzet economisch te verwaarden. Lees meer >>
 • Ontwerp herkauwer verteringsmodel: het effect van veevoer op de samenstelling van voedingsmiddelen, waaronder melk wordt in belangrijke mate bepaald door de processen die plaatsvinden in de voormaag en de dunne darm van de koe, wat in studies met dieren onderzocht kan worden. Als alternatief op de inzet van dieren wordt in dit project de mogelijkheden voor een in vitro verteringmodel voor de koe onderzocht.
 • Reinigingsmogelijkheden van met ethyleenoxide en/of 2-chloorethanol verontreinigde sesamzaden: in 2020 zijn partijen sesamzaad op de markt gekomen die de door de Europese Unie vastgestelde Maximale Residu Limiet (MRL) voor de pesticide ethyleenoxide overschrijden. Via een theoretische en laboratorium studie zijn de reinigingsmogelijkheden van verontreinigde sesamzaden onderzocht en is de internationale normering van de toepassing van ethyleenoxide als pesticide toegelicht aan de opdrachtgever.
 • FARM-LIFE - refarming the future: om de overgang van conventionele monoculturen naar klimaatbestendige bosbouw te stimuleren worden kennis en tools uitgewisseld tussen stakeholders. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar de impact van klimaatbestendige bosbouw op de biodiversiteit, bodemkwaliteit en, waar dit ass. lectoraat aan bijdraagt, de voedingswaarde en de nutriënten samenstelling van producten die afkomstig zijn van agroforestry systemen. Lees meer >>
 • HortiTechIndia: via de Webinar Food Safety ‘From harvest to plate’ is kennis verspreid aan de tuinbouwsector in India over stoffen in de voedselketen. De webinar is terug te kijken op YouTube.
 • Herkomstbepaling van PAKs in kruiden: in sommige kruiden worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) aangetroffen boven de EU-norm voor gedroogde kruiden. De herkomst van PAKs in gedroogde kruiden is onderzocht en er zijn (gehalte reducerende) maatregelen en adviezen geformuleerd waarmee bedrijven die actief zijn in de kruidensector, producten kunnen (blijven) leveren die voldoen aan de geldende normen. Lees meer >>

  Kruiden in de kas
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 • Ontwikkeling van fysiologische gebaseerde farmacokinetische modellen: het voorspellen van de toxiciteit van stoffen waaronder pesticiden, additieven, chemicaliën en (vetrinarie)medicijnen, gebeurt traditioneel met dierproeven. Als alternatief worden in vitro en silico modellen ontwikkeld waarmee de absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) van stoffen in het lichaam van mens en dier worden beschreven. Door deze modellen te combineren met in vitro toxiciteitstesten kan de toxiciteit van stoffen zonder dieproeven worden voorspeld. 

  PBK-model

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Alle publicaties van het associate lectoraat Veiligheid in de voedselketen zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Onderzoekstechnieken en faciliteiten

 • Analytisch chemische technieken: binnen het associate lectoraat wordt gewerkt met diverse analytische chemische technieken om stoffen targeted en untargeted te kunnen identificeren en te kwantificeren. HVHL beschikt over diverse analytische technieken waaronder UHPLC-MS-TOF, GC-MS, GC-FID, HPLC-DAD, FTIR, NIR, ICP-OES en ICP/MS.
 • In vitro en in silico technieken: in vitro technieken worden ingezet waarmee de absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie (ADME) van stoffen in weefsels of artificiële systemen kan worden vastgesteld. De uitkomsten van deze in vitro testen kunnen worden vertaald naar waardes die relevant zijn voor mens en dier. Met fysiologisch gebaseerde kinetische (PBK) modellen die binnen het lectoraat worden ontwikkeld en toegepast kunnen ADME processen van stoffen in het lichaam worden gemodelleerd en de kinetiek van stoffen worden voorspelt.
 • Specifieke faciliteiten: binnen het associate lectoraat kunnen de specifieke faciliteiten van het Food Application Center (FACT), het Water Application Center (WAC) en de DairyCampus Leeuwarden worden ingezet voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zo wordt binnen het project BioDiverseMelk samengewerkt met de DairyCampus en zijn voor het project naar de reinigingsmogelijkheden van sesamzaden laboratorium faciliteiten van het WAC ingezet.

Over de associate lector

Dr. Marije Strikwold ERT is associate lector Veiligheid in de voedselketen binnen het Applied Research Center van HVHL. Marije heeft milieukunde en biomedische wetenschappen gestudeerd en promoveerde aan de afdeling toxicologie van Wageningen Universiteit. Ze bestudeert het lot en de risico's van chemische verbindingen in de voedselketen en doet onderzoek naar voedselintegriteit. In haar onderzoeken werkt ze ook aan de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven om risico’s van chemische stoffen te beoordelen. Marije is als docent verbonden aan de opleiding forensische laboratorium onderzoek van HVHL waar zij onder meer de minor Food Forensics & Toxicology coördineert. Ze heeft ervaring met het ontwikkelen en toepassen blootstellings- en fysiologisch gebaseerde kinetische (PBK) modellen, in vitro toxiciteit en ADME-testen en analytische chemische technieken. Ze ontving 3 prijzen van de Society of Toxicology voor haar wetenschappelijke publicaties over alternatieven voor dierproeven. Marije is een EUROTOX geregistreerd toxicoloog.

Marije Strikwold

Meer weten?

Wil je meer weten over het associate lectoraat, stuur dan een email naar [email protected] of bel +31 6 2221 8304.