OmgevingsLAB

Wat is het OmgevingsLAB?

Het OmgevingsLAB is de kennishub over de werking en toepassing van de Omgevingswet. Onderzoekers, studenten, docenten en groepen uit de samenleving (burgers, bedrijven, overheid, maatschappelijk middenveld) leren, co-creëren en experimenteren met elkaar. Samen ontwikkelen zij kennis over de nieuwe wet en maken die toepasbaar voor de lokale en regionale praktijk. Op die manier bevorderen zij de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving in de geest van de Omgevingswet.

Hoe werkt het OmgevingsLAB?  

Het OmgevingsLAB gebruikt de expertise van opleidingen op het gebied van strategisch en ruimtelijk ontwerp, (natuur)techniek, aanleg en beheer, natuur, water en procesmanagement om te leren werken volgens de Omgevingswet met:  

  1. praktische aanpak  

  1. concrete afspraken over beoogde resultaten  

  1. methodische aanpak  

  1. wetenschappelijke ondersteuning door lectoren  

  1. frisse ideeën door inzet van studenten 

Het OmgevingsLAB heeft een schakelfunctie tussen kennisvragers en kennisdragers en is onderdeel van een landelijke kennisinfrastructuur met vergelijkbare kennishubs bij andere HBO-instellingen.  

Het OmgevingsLAB staat in verbinding met bestaande living labs en projecten. In deze living labs werken partners uit de samenleving en het onderwijs aan actuele vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld als het gaat over integraal werken, participatieve strategie of het digitaal stelsel. En natuurlijk vraagstukken die gaan over de instrumenten van de Omgevingswet zoals omgevingsvisies en omgevingsplannen. Bijvoorbeeld hoe breng je klimaatadaptatie en biodiversiteit in een omgevingsplan en hoe betrek je ondernemers daarbij? Of hoe vertaal je je speelplanbeleid op wijkniveau naar een omgevingsplan? 

Iedere kennis- of onderzoeksvraag benaderen de onderzoekers vanuit de samenhang tussen het laagdynamische natuurlijk systeem, het middensysteem van netwerken en het hoogdynamische systeem van mens en maatschappij. Bij duurzame gebiedsontwikkeling stellen de lager dynamische lagen voorwaarden aan hoger dynamische lagen. In het OmgevingsLAB ligt de focus op de groene leefomgeving met aandacht voor klimaatadaptatie, natuur en landschap, gezondheid, voedsel en landbouw en watermanagement. 

 

Strategisch  

Tactisch 

Operationeel 

Instrumenten 

Omgevingsvisies en daaraan gerelateerde producten en diensten 

Programma’s, omgevingsplannen en daaraan gerelateerde producten en diensten 

Omgevingsvergunning, projectbesluiten en daaraan gerelateerde producten en diensten 

Integraal Werken 

Overheidsprogramma's combineren met  maatschappelijke opgaven in het gebied  

Ontschotten inhoudelijke beleidsdomeinen; denk ook aan juridische zaken, werkprocessen, communicatie etc. 

Geschikte aanpak bij concrete projecten 

Participatie 

Bewustwording over impact omgevingswet, handelingsperspectief aan diverse groepen 

Samenwerken burgers, bedrijven, overheden, middenveld in de regio en in de keten bij een concreet project of de fysieke leefomgeving in zijn geheel 

Geschikte aanpak bij concrete projecten 

Digitale transformatie 

Strategie voor digitale transformatie met name in relatie tot ruimtelijke informatievoorziening 

Concrete verbeterpunten digitale informatievoorziening en dienstverlening met specifiek aandacht voor kansen die ruimtelijke informatietechnologie biedt 

Meten en monitoren effectiviteit van maatregelen 

 

Voor externe opdrachtgevers

Heeft u een vraagstuk dat misschien geschikt is voor het OmgevingsLAB? Docenten, onderzoekers en studenten werken interdisciplinair samen aan uw vraagstuk. U krijgt een integrale inzet van hun expertise met een methodische aanpak en wetenschappelijke ondersteuning. Het OmgevingsLAB biedt experimenteerruimte zonder een lokaal belang en met concrete afspraken over de beoogde resultaten. Meer weten? Stuur een email naar omgevingslab@hvhl.nl