Studentbegeleiding

Studentendecanen

Als je gaat studeren, verandert er van alles in je leven. Meestal lukt dat prima, maar soms kun je wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als je moeilijkheden met studeren (uitstelgedrag, studiestress) hebt, persoonlijke problemen of vragen over studeren met een functiebeperking/ondersteuningsbehoefte (handicap of chronische ziekte). Onze decanen helpen je dan graag. Zij bieden een luisterend oor en helpen je zo nodig verder. 

Studieloopbaanbegeleiders

Tijdens een van de eerste weken van je studie ontmoet je je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is je mentor en voor jou het eerste aanspreekpunt mocht je studieproblemen hebben. Met de studieloopbaanbegeleider overleg je over je studieplan, studievoortgang of over belangrijke keuzes tijdens je studie. Heb je behoefte aan ondersteuning of een gesprek over meer persoonlijke zaken, dan kun je terecht bij een van de studentendecanen. 

Vertrouwenspersoon

Soms kan het voorkomen dat je het gevoel hebt dat je onjuist behandeld wordt. Dit kan komen door ongewenste, seksueel geladen gedragingen die tot uiting komen in woorden (mondeling of schriftelijk) of handelingen maar ook in de vorm van geweld of discriminatie. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) kent een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag. De taak van de vertrouwenspersoon bestaat uit het aanhoren van jouw klachten en hij/zij kan je helpen bij het zoeken naar een oplossing. Tevens helpt hij/zij je als je een formele klacht wilt indienen. De taken van de vertrouwenspersoon en de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn opgenomen in de 'Regeling ongewenst gedrag', die te vinden is op intranet onder 'Regelingen voor studenten'. Mocht je een vertrouwenspersoon willen spreken, informeer dan bij het Servicepoint bij wie je terecht kunt. 

Gepast gedrag binnen Van Hall Larenstein

HVHL vindt het belangrijk dat we respectvol en integer met elkaar om gaan. Tussen studenten onderling en voor de contacten tussen studenten en docenten. Ook vinden we dit van belang in de relatie met externe partijen, waarmee studenten en medewerkers van  HVHL samenwerken. We hebben daarom een Integriteitscode en een Gedragscode opgesteld, waarin in formele maar duidelijke taal wordt omschreven wat we wel en niet verstaan onder acceptabel en integer gedrag. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen weet wat wij van elkaar mogen en kunnen verwachten. Op Studentnet van HVHL vind je beide codes integraal terug. Heb je hier vragen over, dan kun je je wenden tot je studieloopbaanbegeleider.

Studeren met een functiebeperking / ondersteuningsbehoefte Meer informatie(pdf - 90kB)