Loopbaankansen

Waarom een master?

Een master vergroot over het algemeen je kansen op een baan die je leven verrijkt en stelt je in staat om verder te groeien. In vergelijking met je (toekomstige) Bachelor’s degree zul je meer je vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met complexere systemen en situaties. Dit is gedeeltelijk gebaseerd op meer kennis en diepere inzichten, maar over het algemeen reikt een master je de juiste vaardigheden en hulpmiddelen aan om te werken aan meer complexe kwesties. Daarnaast ontwikkel je een groter vermogen om bestaande situaties, systemen of methodes te innoveren. Een derde belangrijke component is je persoonlijke ontwikkeling – de bovengenoemde vaardigheden komen je persoonlijke ontwikkeling te goede. Ook ontwikkel je je persoonlijk doordat je meer ervaring en begeleiding krijgt ten aanzien van je persoonlijke houding.

Loopbaankansen met DEZE master!

De master River Delta Development is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Zowel overheidsinstellingen als consultancybedrijven zijn duidelijk over hun behoeften: ze hebben professionals nodig die denken en werken op constructieve en geïntegreerde wijzen, die kennis hebben van transitieprocessen en in staat zijn om mensen en organisaties te bewegen om zaken voor elkaar te krijgen. De wereld verkeert in een transitie (klimaat, energie, circulaire economie etc.) en heeft mensen nodig die deze verandering kunnen faciliteren. Vele kwesties komen samen in deltagebieden en ze zijn nog urgenter vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de kwetsbare locatie. Dit vraagt om opgeleide, enthousiaste, gepassioneerde jonge mensen die een bij hen passende functie willen vervullen ten behoeve van de ontwikkeling van veerkrachtig, veilig en duurzaam leven in de delta.

Mogelijke functies

Mogelijke functies nadat je de master River Delta Development hebt afgerond zijn: procesmanager, initiatiefnemer van nieuwe projecten, facilitator van civiele veranderingen, onderzoeker, beheerder of consultant. We hebben bijvoorbeeld de volgende functies gevonden tijdens het scannen van online vacaturesites.

Freshwater Project Officer in Marokko
De Freshwater Project Officer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 'Beheer wateronttrekking en bevordering watermilieu in het Sebou-stroomgebied in Marokko'. Het project is gericht op het verminderen van de impact van wateronttrekking en niet-duurzame waterinfrastructuur op de biodiversiteit en het functioneren van rivierbekkens volgens overeengekomen doelstellingen en tijdsplanning.
Hij/zij creëert en beheert samenwerkingsverbanden met projectpartners, ontwikkelt werkplannen, houdt toezicht op de implementatie en stelt technische en financiële rapporten op om de voortgang van het project te bewaken.

Urban Water, Wastewater and Climate Resilience Senior Associate in de VS
De Senior Associate stuurt inspanningen aan ter vergroting van zakelijke kansen met multilaterale ontwikkelingsbanken  – op het gebied van stedelijk water, afvalwaterbeheer en aanverwante kwesties ten aanzien van stedelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Dit werk bouw voort op projecten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen in verschillende landen in Afrika en Azië.
Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling en aansturing van marketing- en positioneringsstrategieën met multilaterale ontwikkelingsbanken ten behoeve van stedelijk water, afvalwaterbeheer en klimaat voor de WRI-sector. De Senior Associate verleent technische assistentie aan projectmedewerkers en begunstigden en zorgt voor de kwaliteit en tijdige uitvoering van het project.

Monitoring and Evaluation Officer in Bangladesh
Klimaatverandering – in de vorm van geïntensiveerde cyclonen, stormvloeden en zeespiegelstijging, versnelt het binnendringen van zout water in de zoetwatervoorraden van de kuststrook van Bangladesh. Dit beïnvloedt het agrarisch bestaan dat afhankelijk is van zoetwater evenals de kwaliteit van drinkwater in kwetsbare kustgemeenschappen. Dit heeft een onevenredige invloed op vrouwen en meisjes. De belangrijkste doelstelling van het project is om de regering van Bangladesh te ondersteunen in de versterking van het aanpassingsvermogen van kustgemeenschappen – en met name vrouwen –  om zo het hoofd te bieden aan de impact van het door klimaatverandering veroorzaakte zoutgehalte op hun levensonderhoud en waterveiligheid.
De Monitoring and Evaluation Officer is verantwoordelijk voor toezicht en hoogwaardige en tijdige input en zorgt ervoor dat de strategische visie van het project in stand blijft en dat de activiteiten resulteren in het behalen van de beoogde resultaten op een kosteneffectieve en tijdige wijze.

Urban Water and Climate Adaptation Senior Specialist in Nederland
De Senior Specialist Urban Water and Climate Adaptation geeft vorm aan water in stedelijke gebieden inzake veiligheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven. Projecten waarvoor hij/zij kan worden ingezet zijn b.v. het klimaatveilig maken van de stad Utrecht of de Vliegbasis Eindhoven, het uitwerken van de klimaatstresstest voor gemeenten of het ontwikkelen van een masterplan voor watermanagement voor de haven van Moerdijk.
De Senior Specialist richt zich op klimaatadaptatiestrategieën, duurzaamheid, waterstructuurplannen, meting en bewaking, geohydrologie en stedelijk waterbeheer door middel van het modelleren van situaties, het uitvoeren van stresstests of infiltratie- en opslagberekeningen en het analyseren van metingen.