Opleidingsgraad: Master of Science
Locatie: Velp
Opleidingsduur: 2 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Deeltijd

Master Project- en procesmanagement (deeltijd)

Ben jij een professional op het gebied van de groene en rode leefomgeving (land en stad) en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Ervaar je dat technische expertise alleen niet meer volstaat om inrichtingsplannen te realiseren, maar dat ook politieke, communicatieve en sociale competenties hierbij een rol spelen? Wil je je verder bekwamen in visionair leiderschap door de bij het planproces betrokken partijen te motiveren, inspireren, richting te geven en op één lijn te brengen? Kortom, wil je participatie gaan managen? Dan heb je met de deeltijd Master Project- en procesmanagement de juiste opleiding gevonden!

Onze visie op de deeltijd Master Project- en procesmanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen verlopen traag en hebben vaak een langdurig effect. Dit vraagt om een lange termijn visie en een duidelijk integraal beeld van toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is de toekomstige kwaliteit van de openbare en niet openbare ruimten vooral gediend bij het samenbrengen en coördineren van initiatieven van de diverse betrokken partijen. Het goed managen van dergelijke processen vraagt om schakelen tussen strategieën van project- en procesmanagement. Daarbij valt een onderscheid te maken tussen twee typen projecten, namelijk:

 • Projecten waarbij de invloed van de omgeving voorspelbaar of niet aanwezig is, lenen zich goed voor een projectmatige aanpak. Hierbij vindt sturing plaats via de beheersinstrumenten geld, organisatie, communicatie, kwaliteit, informatie en tijd.
 • Projecten waarin maatschappelijke of politieke actoren wezenlijk invloed kunnen uitoefenen op het beoogde projectresultaat, vragen om een andere benadering. Het ontwikkelen van draagvlak en haalbaarheid staat centraal in de sturingsfilosofie van de procesaanpak.

Dit schakelen tussen projecten en processen is niet alleen noodzakelijk om richting te geven aan het project of proces, maar ook om in te kunnen spelen op de dynamiek in de omgeving van een project of proces. Die dynamiek uit zich in onvoorspelbare wendingen of in kansen of knelpunten die niet eerder waren gesignaleerd. Het omgaan met chaos, complexiteit, nieuwe kansen en onverwachte tegenvallers vraagt om project- en procesmanagers die adaptief kunnen reageren op veranderingen.

Voor wie is deze Master geschikt?

De deeltijd Master Project- en procesmanagement richt zich op professionals in de groene en rode leefomgeving die – nadat zij een aantal jaren hebben gewerkt - ontdekken meer te willen en te kunnen. De master is bij uitstek geschikt voor experts die inzien dat naast vakinhoudelijke kennis ook communicatie, politieke gevoeligheid, visie, overzicht, leiderschap, integraliteit en strategisch en conceptueel denken van belang zijn. Oftewel: de masteropleiding richt zich op experts in de groene en rode ruimte, die voldoende gemeenschappelijke achtergrond hebben om snel gezamenlijk de sprong naar het managen van participatie te maken.

De competenties

De competenties waar de deeltijd Master Project- en procesmanagement zich op richt zijn:

 • Leiding geven aan multidisciplinaire teams
  O.a. het begeleiden van projecten en participatieve processen, facilitatietechnieken, coachen, delegeren, feedback en feed-forward geven, het omgaan met conflicten en onderhandelen.
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams
  O.a. het uitwisselen van informatie, ideeën en oplossingen met specialisten en niet-specialisten.
 • Mondeling en schriftelijk communiceren als leider, deskundige en facilitator
  O.a. het kunnen identificeren en toepassen van effectieve communicatietechnieken met vakgenoten en buitenstaanders, zichzelf helder kunnen uitdrukken op schrift,  het kunnen organiseren en leiden van discussies en workshops.

Daarnaast zijn competenties als zelfreflectie, zelfontwikkeling, het doen van onderzoek, innovatief zijn en probleemoplossend vermogen van groot belang om de gebiedsontwikkelingsprocessen goed vorm te kunnen (blijven) geven.

Het eindresultaat

Studenten die de masteropleiding met goed gevolg hebben doorlopen, zijn in staat hun kennis te gebruiken bij ingewikkelde projecten en processen, en deze projecten en processen te (bege)leiden vanuit het besef dat alleen inhoud niet genoeg is.

Als expert is de project- en procesmanager in staat om technische problemen te identificeren en te evalueren, en met creatieve oplossingen te komen die in een breed sociaal en politiek perspectief passen. De expert is in staat om allerlei relevante kennis op het gebied van land-, water- en omgevingsmanagement te verzamelen, te interpreteren, te vertalen en te integreren. Als visionair manager is de project- en procesmanager in staat om de relatie tussen verschillende disciplines te zien en te benutten, en om vanuit een helder beeld over de onderliggende sociale en politieke processen, projecten te managen en daarover te communiceren met diverse (politieke, sociale, commerciële en administratieve) partijen.

Samenvattend betekent dit dat de project- en procesmanager zich tijdens de masteropleiding op een aantal belangrijke aspecten heeft ontwikkeld:

 • De mate van zelfstandigheid
  Een ervaren project- en procesmanager neemt anderen mee en komt proactief met nieuwe ideeën, inzichten en voorstellen.
 • De mate van complexiteit
  Een ervaren project- en procesmanager kan goed functioneren in een project met een hoge mate van complexiteit, druk en aandacht.
 • De span of control
  Een ervaren project- en procesmanager kan zijn eigen werkveld in relatie tot de andere rollen aansturen, in complexe projecten en/of in meerdere projecten tegelijkertijd.
 • De bijdrage aan het team
  Een ervaren project- en procesmanager is leidinggevend in het teamproces, en is daarbij positief kritisch ingesteld.

Meer weten?

Meer informatie over de Master Project- en procesmanagement en het opleidingsprofiel kun je hieronder downloaden.

Flyer en opleidingsprofiel Downloaden

Informatieavond Master Project- en procesmanagement (in deeltijd) 21 juni 2018

Algemene informatie
Ben jij een professional op het gebied van de groene leefomgeving en wil je je competenties verder ontwikkelen?  Ervaar je dat technische expertise alleen niet meer volstaat om inrichtingsplannen te realiseren, maar dat ook politieke, communicatieve en sociale competenties hierbij een rol spelen? Wil je je verder bekwamen in visionair leiderschap door de bij het planproces betrokken partijen te motiveren, inspireren, richting te geven en op één lijn te brengen? Kortom, wil je participatie gaan managen? Dan heb je met de deeltijd Master Project- en procesmanagement de juiste opleiding gevonden!

Wat en wanneer
De eerstvolgende informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018 van 17.15 uur tot 19.30 uur. Tijdens deze avond geeft de coördinator van deze master de voorlichting.
Om 17.15 uur verwelkomen wij je graag op Hogeschool Van Hall Larenstein Velp met een warm buffet. Daarna wordt je in korte presentaties verteld wat de opleiding inhoudt en kun je jouw vragen aan de docenten stellen. Deelname aan deze avond is gratis.

Aanmelden
Aanmelden voor deze avond kan via info.tc@hvhl.nl o.v.v. “informatieavond master”.