Specialisaties

Binnen het studieprogramma van International Development Management kies je geen specifieke specialisatie. Door zelf een deel van het studieprogramma samen te stellen op basis van 5 thema’s, verdiep je in wat jij wilt, zonder vast te zitten aan één richting. Hieronder lees je meer over de 5 thema’s die een hoofdrol kunnen spelen in je studieprogramma.

Environmental Justice

Environmental Justice (milieurechtvaardigheid) focust op de (oneerlijke) relatie tussen natuur en samenleving. Het voortbestaan van bepaalde ecosystemen word bedreigd. Natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en worden steeds schaarser door klimaatverandering, terwijl veel mensen ervan afhankelijk zijn.  Daarnaast worden sommige bevolkingsgroepen blootgesteld aan bijvoorbeeld milieurisico’s, gevaarlijk afval en land- of waterroof. Dit thema gaat dieper in op de aantasting van het milieu, historische onrechtvaardigheden en ongelijkheid met betrekking tot mensenrechten in relatie tot de natuur. Je houdt je bezig met actuele casussen en gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor het herstel van de relatie tussen natuur en samenleving.

Disaster & Conflict Reduction

Het aantal, de complexiteit en de impact van rampen nemen toe als gevolg van onder andere klimaatverandering. 50 procent van de door rampen getroffen bevolkingsgroepen woont in conflictgebieden. De verwachting is dat rampen en conflicten in de toekomst vaker zullen samenvallen, en dus is het van cruciaal belang om de wisselwerking tussen rampen en conflicten te begrijpen. Verder is het nodig om flexibele benaderingen voor risicovermindering bij rampen en conflicten te ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden. Je gaat aan de slag met realtime casussen, je analyseert deze en ontwerpt oplossingen om veerkracht van lokale bevolkingsgroepen te vergroten.

Social Inclusion & Diversity

De kloof tussen arm en rijk wordt groter, maar ongelijkheid is ook geografisch zichtbaar. Bijvoorbeeld tussen stedelijke en landelijke gebieden of tussen noordelijke en zuidelijke landen. Sociale ongelijkheid, bijvoorbeeld door geslacht, ras, etniciteit of leeftijd is ook aan de orde van de dag. Dit thema focust op de uitdagingen van marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en polarisatie. Hoe geef je verschillende groepen in de samenleving een stem? Je ontwerpt multi-stakeholder processes met inbreng van alle belanghebbenden om verandering inclusief en rechtvaardig tot stand te brengen. Ook ga je aan de slag met belangenbehartiging en mensenrechten om zo toe te werken naar een inclusieve samenleving.

Healthy Diets and Resilient Communities

Onze huidige benadering van voedselproductie en voedselconsumptie heeft een negatief effect op gemeenschappen die getroffen zijn door voedselapartheid. Dit wordt versterkt door conflicten, klimaatverandering en pandemieën. Alle gemeenschappen hebben het recht op gelijke toegang tot betaalbaar, gezond en ecologisch verantwoord voedsel dat cultureel passend is. Het verbeteren van voedselzekerheid vereist daarom actie op meerdere vlakken: van voedselbeleid en het beheer van voedselsystemen tot het versterken van de positie van kwetsbare gemeenschappen. Je zult aan de slag gaan met het analyseren van verschillende contexten en oplossingen ontwikkelen om gemeenschappen gezond en veerkrachtig te maken door middel van eerlijke en stabiele toegang tot voedzaam en cultureel passend voedsel.

Just and Sustainable Value Chains

Productieketens van bijvoorbeeld katoen, koffie of cacao worden vaak gekenmerkt door veel niet-duurzame parktijken. Mensen aan het begin van ketens (zoals bijvoorbeeld inheemse bevolkingsgroepen, vissers, boeren en seizoensarbeiders) ondervinden vaak negatieve gevolgen en worden geconfronteerd met toenemende ongelijkheid tussen verschillende partijen in de waardeketens. De belangen van kwetsbare groepen worden vaak niet vertegenwoordigd in de bestuursstructuren van ondernemingen. Dit thema richt zich op het werken aan meer gelijkheid in de keten, waarbij lokale belangen worden gerespecteerd. Het richt zich op het versterken van de positie van kleinschalige producenten in de keten en laat zien hoe bestaande machtsstructuren in elkaar zitten. Je leert de verschillende stappen in waardeketens kennen, gaat in op actuele uitdagingen en gaat op zoek naar alternatieve benaderingen en instrumenten om ketens rechtvaardiger, inclusiever en duurzamer te maken.