Onderwijsconcept

Oog voor het individu

De kernactiviteiten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zijn het opleiden van studenten tot professionals en hen voorbereiden op de eisen van de arbeidsmarkt. Gebaseerd op deze uitgangspunten heeft HVHL een onderwijsvisie ontwikkeld. Dit biedt een kader voor de uitvoering en de organisatie van het onderwijs bij HVHL. Het onderwijsconcept van HVHL geeft ruimte aan de individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten en professionele competenties in een inspirerende omgeving. Dit komt tot uitdrukking in de volgende vijf punten, die kenmerkend zijn voor alle HVHL-opleidingen:

1. De echte wereld centraal

Waar mogelijk werken wij vanaf het eerste studiejaar met opdrachten uit de praktijk. Zo komen studenten direct in contact met het werkveld, ze ontwikkelen ondernemende vaardigheden en ze leren samen te werken in een multidisciplinaire setting. Daarnaast worden HVHL-studenten opgeleid om bij te dragen aan een duurzame wereld.

2. Keuzevrijheid

Keuzevrijheid binnen de opleiding biedt studenten de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van hun studie door eigen kennis, leerstijl, behoeften en interesses in te zetten. Deze keuzevrijheid is gekoppeld aan de eindcompetenties van de opleiding.

3.  Diversiteit

Binnen de opleiding wordt rekening gehouden met de diverse leerstijlen van studenten. Dit betekent dat informatie op verschillende manieren wordt aangeboden, dat er diverse onderwijsmethoden worden gehanteerd waarin studenten op actieve wijze werken met het studiemateriaal en er verschillende toetsingsmethodes worden gebruikt. Studenten worden in hun ontwikkeling bijgestaan door de mentoren. Getalenteerde studenten krijgen de mogelijkheid om hun studie te intensiveren en hun kennis op het betreffende vakgebied te verbreden.

4.  Up-to-date inzet van digitale middelen

De inzet van digitale middelen binnen ons onderwijs is in lijn met het steeds toenemende gebruik van informatietechnologie in de samenleving. Digitale middelen bieden nieuwe mogelijkheden ter ondersteuning van de dagelijkse lessen en zorgen voor uitdagend en eigentijds onderwijs. Daarnaast maakt digitaal onderwijs afstemming op individuele wensen en behoeften van de student en 'peer learning' mogelijk.

5.  Toegepast (of praktisch) onderzoek, internationalisering en duurzaamheid in de eindcompetenties

Alle opleidingen leggen vast over welke competenties (kennis, vaardigheden en attitude) de student na zijn studie moet beschikken, en dus moet ontwikkelen gedurende de opleiding. Dit gebeurt vaak in samenspraak met landelijke overlegorganen en altijd in overleg met het werkveld. Onderzoek, internationalisering en duurzaamheid staan centraal in de missie en visie van HVHL. Deze aspecten zijn daarom aantoonbaar opgenomen in de eindcompetenties van alle opleidingen.