Leren van Klimaatinnovaties

Leren van Klimaatinnovaties is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame Watersystemen.

Onderzoeksproject Leren van Klimaatinnovaties

Leren door het expliciet rnaken van leerervaringen is niet de tweede natuur van de meeste organisaties. Terwijl in essentie dat wel het doel is van pilots. Het leerdoel wordt vooraf vaak benoemd maar vervolgens wordt ervan uitgegaan dat eengoed voorbeeld vanzelf tot brede toepassing leidt. Ook worden de effecten van de pilots niet altijd adequaat gemonitoord waardoor uitspraken over het effect kunnen worden betwist. Het probleem is dat (toekomstige) bestuurders en waterprofessionals zich blijkbaar onvoldoende bewust zijn dat vemieuwing van het waterbeheer gaat om veranderingen (transities) die leiden tot verbeteringen. Pilots zijn in dat licht bezien elementen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan transitie, maar zonder die verbinding als losse experimenten een beperkte doorwerking hebben. Het leren van experimenteren vraagt dus van betrokkenen een brede scope en vereist competenties die samenhangen met het faciliteren van verandering.

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie om meer inzicht te krijgen in het lerend vermogen binnen de organisatie om beter invulling te kunnen geven aan adaptief waterbeheer. Daarom is het initiatief genomen tot een verkennend onderzoek "pilots in klimaatadaptatie" waarbij uiteenlopende pilots van het waterschap uit de afgelopen 20 jaar in een leeromgeving worden geevalueerd. Doel daarvan is inzicht te krijgen ln de succes- en faalfactoren als basis voor een eventuele vervolgstrategie om het adaptlef vermogen bij het waterschap te verhogen.

Wil je meer weten over het project Leren van Klimaatinnovaties? Neem contact op met peter.groenhuijzen@hvhl.nl.

Periode

Start – 1 januari 2017
Einde –  1 april 2018

Kernteam

  • Peter van der Maas
  • Peter Groenhuijzen
  • Judith Santegoets

Partners

  • Waterschap Rijn en IJssel
  • NC-Advies

Financiering