Graslandkompas

Wat is er aan de hand?
In de Nederlandse melkveehouderijsector bestaan grote verschillen in grasproductie en –benutting tussen melkveebedrijven. De verwachting is dat het in de toekomt steeds belangrijker wordt om het graspotentieel optimaal te benutten: de aanleiding hiervoor zijn het belang bij een lage kostprijs, het verlangen van overheid, consumenten en het bedrijfsleven naar meer regionaal geproduceerde grondstoffen in voedsel en een veranderend klimaat. Sinds 2015 wordt er in het project Graslandkompas geprobeerd een grastool te ontwikkelen die kan helpen met het inspelen op deze trends.

Wat doet het project daaraan?
De doelstelling van dit project is om voor de melkveehouder en zijn adviseur een tool te ontwikkelen waarmee zij inzicht krijgt in de verbeterpunten qua graslandproductie en grasbenutting op het bedrijf. Vervolgens kunnen zij tot praktische acties komen. Deze tool vergroot de bewustwording dat de grasproductie en -benutting optimaler kan en stimuleert de melkveehouder om concrete acties uit te gaan voeren om het graslandmanagement te verbeteren.

Wat levert het project op?
Een digitale tool waarmee op basis van zelf in te voeren, bedrijfsspecifieke kengetallen, inzicht wordt verkregen hoe het bedrijf scoort op de 6 onderscheiden windrichtingen van de graslandproductie en –benutting: grasmat, beweiding, voederwinning, conservering, bodem, bemesting. Uit deze scores blijkt dan op welke terreinen verbeteracties nodig zijn. Eind 2018 is een prototype opgeleverd, welke verder ontwikkeld wordt tot een praktijkrijpe tool.

Projectpartners:
Agrifirm, De Heus, ForFarmers, ABZ Diervoeders, DLF, DMS, CONO, melkveehouders, Aeres Hogeschool Dronten, hogeschool Van Hall Larenstein

Wetenschappelijke poster (EN) Download(pdf - 1,2MB)
EGF artikel (EN) Download(pdf - 33kB)