Doelen

Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

Missie

‘’Wij spelen een actieve rol in de ontwikkeling van duurzame business modellen en waardeketens, om samen met stakeholders, voldoende, gezond en veilig voedsel te produceren voor de consumenten in de steden’’.

Duurzame business modellen zijn nodig om op lange termijn succesvol te zijn. Een agro-onderneming moet waarde creëren voor zijn klanten en voor de gemeenschap/omgeving. Niet alleen voldoende, gezond en veilig voedsel produceren, maar bijvoorbeeld ook regionale werkgelegenheid, schoon milieu, biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en welzijn van dieren. Dat betekent samenwerken met klanten, overheden en omgeving om gezamenlijk met hen de gevraagde waarde te omschrijven en te realiseren.

Om dit te bereiken kan de agro-ondernemer drie strategieën volgen:

  1. Duurzaam intensiveren: samenwerken om de beschikbare productie methoden en resources zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
  2. Duurzaam valoriseren: samenwerken met ketenpartners om nieuwe markten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor regionale of biologische producten.
  3. Duurzaam diversifiëren: waarde toevoegen door andere producten of diensten dan voedselproductie toe te voegen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, recreatie of educatie.

Er zijn allerlei vormen van landbouw, zoals intensieve landbouw voor de export, organische landbouw en stadslandbouw. Volgens het perspectief van de metropolitane landbouw kunnen verschillende vormen naast elkaar bestaan, en verschillende markten bedienen. Het belangrijkste is dat de gekozen vorm van landbouw waarde creëert voor People, Planet én Profit.

Doel

Hierbij heeft het lectoraat de volgende doelen vastgesteld:

  1. We ontwerpen Innovatieve ketens en Duurzame business modellen. Dit doen we vooral voor MKB bedrijven in de ketens van de melkveehouderij en de tuinbouw. In onze ontwerpen laten we zien hoe Hardware (technologie), Orgware (organisatievormen) en Software (competenties) worden gecombineerd om voldoende, veilig en gezond voedsel te produceren voor stedelijke consumenten.
  2. We ontwikkelen gevalideerde, generieke kennis over het ontwerpproces in interactiemet de (beroeps)praktijk.
  3. We verwerken deze kennis in aan het lectoraat gelieerde onderwijsprogramma’s en projecten. Daarbij werken docenten en studenten met de deelnemende ondernemers aan ‘applied research’ en aan nieuwe methoden voor action-research en participatory- research.
  4. We realiseren een (inter)nationale verankering van de samenwerking tussen de Hogeschool en de beroepspraktijk in een paar metropolitane regio’s door middel van ontwikkelde ‘Metropolitan Agriculture Living Labs’.