Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

Dagelijks trekken wereldwijd 180.000 mensen van het platteland naar de stad, dit gecombineerd met de autonome groei in de steden zorgt ervoor dat er steeds meer Metropolitane gebieden komen. Deze gebied - vaak gelegen in rivierdelta's - worden gekenmerkt door uitgestrekte netwerken van steden die zijn verbonden door snelwegen, sporen, lintbebouwing, industrie en recreatieve faciliteiten.

Voldoende voedsel en nieuwe diensten

Metropolitane landbouw zorgt voor de invulling van de groene ruimte tussen steden, voorziet de verstedelijkte gebieden van voldoende voedsel en andere landbouwproducten  en biedt tegelijkertijd nieuwe producten en diensten. Zoals energie, natuur, vrije tijdsbesteding, een schoner milieu en een landschap dat past bij de wensen van de omwonenden.

Bijdragen aan welzijn en welvaart

Om toekomst te hebben, moet de agrosector duurzaam omgaan met haar schaarser wordende hulpbronnen. Het water en de energie zijn beperkt. Er is vaak een hoge de uitstoot van broeikasgassen en een grote discussie over ruimtebeslag en dierenwelzijn. Ook is er sprake van een ‘brain drain’ van arbeidskrachten in de landbouw. Slimme jongeren met ambitie zien hun toekomst in de steden, landbouw wordt geassocieerd met hard werken voor een laag inkomen. Waardoor ook technologische innovaties vaak onvoldoende tot realisatie komen.  Om maatschappelijk acceptabel te produceren, moeten agro-ondernemers bijdragen aan welzijn en welvaart van het gebied waarin zij produceren. En om als sector te overleven, moeten de ondernemers een rendabel en duurzaam business model hebben, waarbij People, Planet én Profit waarden worden geproduceerd.

Living Lab’s

Metropolitane landbouw vereist kennis over nieuwe samenwerkingsverbanden, organisatievormen en nieuwe competenties. Het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden houdt zich bezig met het ontwikkelen, beschrijven en uitdragen van deze kennis.

Het lectoraat organiseert projecten en actiegericht onderzoek binnen  Living Labs; ‘lerende gemeenschappen’ van studenten en docenten. Samen met ondernemers, overheden en maatschappelijke groepen, wordt in de praktijk kennis tot waardegebracht voor de maatschappij en wordt tegelijkertijd nieuwe kennis opgedaan en ontwikkeld. Binnen het lectoraat zijn zowel regionale, nationale als internationale living Labs.

Het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden  is ingesteld voor een periode van vier jaar (2012-2016) en Dr. Ir. Rik Eweg is als lector benoemd.