Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer

Organische stof in de bodem speelt een centrale rol bij het behoud van het functioneren en de productiviteit van de bodem. Het draagt bij aan het voorkómen van bodemerosie en overstromingen, en kan een rol spelen bij de beperking van klimaatverandering. De gestage afname van organisch materiaal in veel bodems in Europa vormt dan ook één van de grootste bedreigingen voor het milieu, met name bij veengebieden. Wereldwijd is 30 % van alle bodemkoolstof vastgelegd in veengebieden, dat is tweemaal zoveel koolstof als er in de biomassa van alle bossen ter wereld zit.

Ondanks het belang van veengebieden is wereldwijd ongeveer 15 % ervan drooggelegd voor landbouw, verbranding en brandstofwinning. Bij het droogleggen of verbranden voor de landbouw komt de koolstof die in de loop der eeuwen is opgeslagen vrij in de atmosfeer. In het koolstofsysteem verandert het veengebied dan van een put in een bron. De hoeveelheid CO2 die jaarlijks vrijkomt bij drooglegging en verbranding van veengebieden komt overeen met 10 % van de totale wereldwijde CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen.

Het onderhoud en het duurzame gebruik van veengebieden heeft daarom prioriteit bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de beperking van de klimaatverandering. Veengronden zijn niet alleen een natuurlijke put voor koolstof, maar ze leveren ook veel andere ecosysteemdiensten. Zo dragen ze bij aan zuivering en opslag van water, voorkómen ze overstromingen en helpen ze bij het behoud van de biodiversiteit.

Behoud en verbetering van de veerkracht en de functionaliteit van deze bodems is dan ook van fundamenteel belang voor een duurzaam landbeheer.

Onderzoeksfocus

Het associate lectoraat Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer is gericht op een alternatieve klimaatbestendige landbeheerstrategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verhoging van de functionaliteit en veerkracht van landbouwbodems, met speciale aandacht voor veengronden.

De hoofdactiviteiten zijn:

 • testen van verschillende beheerstrategieën ter beperking van bodemaantasting (met name bodemerosie en verlies van organisch materiaal)     
 • kwantificeren van het effect van duurzaam landbeheer op de beperking van klimaatverandering
 • onderzoeken van het verband tussen bodem- en waterbeheer en -kwaliteit
 • onderzoeken hoe de biodiversiteit en functionaliteit van de bodem kunnen worden behouden en vergroot met klimaatbestendige praktijken

Projecten

 • Carbon Connect
  Carbon Connects heeft als doel om de grote koolstofvoetafdruk van veengronden in Noordwest-Europa verkleinen door de invoering van nieuwe biobased bedrijfsmodellen voor duurzaam landbeheer.
 • Care Peat
  Goed zorgen voor veengebieden
  Het hoofddoel van Care-Peat is het ontwikkelen van nieuwe innovatieve herstel- en koolstofmetingstechnieken en de werking daarvan aan te tonen, en lokale en regionale stakeholders te betrekken.

Over de lector

Valentina Sechi vond de complexe dynamiek tussen levende organismen en het milieu razend interessant. Ze ging daarom Ecologie en Evolutie studeren aan de Universiteit van Rome. Na het behalen van haar master in 2009 begon ze met een masterspecialisatie in Milieuevaluatie en -planning aan de Polytechnische universiteit van Turijn. Na haar studie werkte ze een jaar als milieuconsultant, om daarna terug te keren naar het academisch onderzoek.

Tussen 2010 en 2012 was ze werkzaam aan de Universiteit van Aarhus. Eerst als onderzoeksassistent bij het departement Bodemecologie, waar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de bodemgemeenschap onderzocht werden., Daarna deed ze als gastonderzoeker bij het departement Biowetenschappen en Agroecologie onderzoek naar de identificatie van trofische relaties van mesofauna in de bodem van weilanden. Deze onderzoeksactiviteiten maakten de weg vrij voor haar promotieonderzoek naar trofische relaties in de bodem, dat ze uitvoerde bij het departement Bodemkwaliteit van Wageningen Universiteit en bij het RIVM, tevens financier van haar promotieonderzoek. Ze verdedigde haar proefschrift in juni 2017.

Momenteel is Valentina associate lector Organic matter for soil fertility and functionality bij Hogeschool Van Hall Larenstein waar ze onderzoeksactiviteiten coördineert en uitvoert binnen het EU-Interreg-project Carbon Connects (Cconnects), waarin door middel van een veldlabsetting wordt onderzocht hoe landbouw op natte gronden in drooggelegde veengebieden verduurzaamd kan worden. De onderzoekslijn van dit associate lectoraat maakt deel uit van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Emiel Elferink. Valentina Sechi werkt ook als wetenschappelijk coördinator van het thema Bodem bij Wetsus (Technologisch Topinstituut Watertechnologie).

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar [email protected]