Duurzaam Bodembeheer

Fundament voor ons bestaan

De bodem vormt letterlijk het fundament voor ons bestaan. Het biedt ons vele diensten.  We slaan er water in op, het heeft een zelfreinigend vermogen, we bouwen er onze huizen op. En een gezonde bodem is de basis waarop we gewassen kunnen verbouwen en de natuur kan floreren.  Ondanks dat Delta’s zoals Nederland, de meest vruchtbare en biodiverse gebieden zijn, zijn het ook de meest dicht bevolkte. Hierdoor zijn er conflicterende ruimteclaims voor natuur, recreatie, waterhuishouding, infrastructuur en wonen en is de druk op bodems om voldoende voedsel te produceren hoog. Door intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten we de bodem uit. Dat heeft weer een keerzijde voor milieu, mens en dier. Er ligt daarom een grote (onderzoeks)uitdaging om het bodembeheer economisch maar ook ecologisch weer “gezond” te maken. Dit vergt enerzijds een integrale aanpak en anderzijds een krachtenbundeling van onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Projecten

 • Aanpak bodemverdichting in Noord-Nederland met agrariërs en loonwerkers
  Het project richt zich op het bereiken van de agrarische ondernemer via de loonwerker, zodat zij gezamenlijk de problematiek omtrent de verdichting van de bodem kunnen aanpakken.
 • Bokashi, de bodem in ontwikkeling 
  Tot nu toe wordt het maaisel afkomstig uit sloten en bermen veelal afgevoerd naar buiten de regio. Steeds meer melkveehouders zijn geïnteresseerd in dit materiaal om het op hun erf te verwerken tot compost of Bokashi. Wat is het effect van Bokashi op productie en bodemkwaliteit?
 • Color Circle 
  De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project ‘Color Circle’ begonnen waarin zij van elkaar kunnen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld zijn voor andere regio’s.
 • Effectieve bestrijding van Knolcyperus
  Chemische bestrijding van gewassen wordt steeds meer aan banden gelegd, daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Zoals de inzet elektro-fysische technologie.

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat Duurzaam bodembeheer zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Emiel Elferink studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege zijn interesse in duurzaamheidsproblemen met betrekking tot landbouw en voedselproductie koos hij voor de afstudeerrichting Energie- en Milieuwetenschappen. Daarna verrichtte hij promotieonderzoek naar de duurzaamheid van de dierlijke voedselproductie.

In de verschillende soorten onderzoek en projecten die daarna volgden was de rode draad vooral integraal werken. Dit deed hij door: onderwerpen en thema’s inhoudelijk aan elkaar te knopen, samen te werken met andere disciplines en bedrijven en samen met opdrachtgevers naar integrale oplossingen te zoeken. De focus in zijn werk kwam daarbij steeds meer op het grensvlak van landbouw, biobased en bodem te liggen. Bij Bioclear kreeg hij in 2014 de mogelijkheid om dit werk verder te brengen en te verbreden met de microbiologische aspecten van de bodem en de rol van de bodem in de Biobased Economie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar [email protected]