Duurzaam Landschapsbeheer

Creatieve oplossingen

De positie van natuurbeheer is veranderd. Waar eind vorige eeuw gestaag werd gewerkt aan de uitbreiding van de EHS - tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland - moeten natuurbeheerders nu meer dan voorheen de maatschappelijke meerwaarde van natuur laten zien. Dat betekent dat ze zich ook richten op de waarde van natuur voor gezondheid, recreatie, waterberging, hittebestrijding in de stad enzovoort. Boswachters, beheerders en beleidsmakers zoeken daarbij naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ook de natuurwaarde een extra stimulans geven. Het ontwikkelen van nieuwe competenties bij beheerders en studenten, ander type onderzoek – vaak integraler – , nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe werkvormen, zijn hierbij noodzakelijk. Het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer wil een stimulerende rol spelen in deze vernieuwingen. Het themanummer Duurzaam Landschapsbeheer van vakblad Groen geeft inzicht in een aantal activiteiten die daartoe binnen het lectoraat worden ondernomen.

Themanummer vakblad Groen Bekijk(pdf - 7,8MB)

Over de lector

Lector Derk Jan Stobbelaar:

  • doet onderzoek naar landschapskwaliteit, multifunctionele landbouw, co-creatie in natuur en leefomgeving en empowerment;
  • verzorgt onderwijs in deze onderwerpen en is al bijna tien jaar betrokken bij allerlei onderwijsvernieuwingsprojecten (o.a. GKC);
  • studeerde milieuhygiëne in Wageningen, waar hij ook promoveerde op onderzoek naar de landschapskwaliteit van gangbare en biologische landbouwbedrijven. Daarna werkte hij als postdoc bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie binnen een Frans-Nederlands samenwerkingsverband rondom multifunctionele landbouw;
  • is sinds 2007 werkzaam als docent bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein en was van 2010 tot 2014 daar tevens lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer. 

Missie/doel

Het lectoraat timmert samen met het werkveld aan de weg naar Duurzaam landschapsbeheer. Toegepast onderzoek en visievorming dragen bij aan landschapsbeheer waarin het vergroten van natuurwaarde wordt gecombineerd met leefbaarheid en nieuwe verdienmodellen.

Doelstellingen

  1. Kennisontwikkeling: het oplossen van de kennislacunes rondom het thema duurzaam landschapsbeheer. Deze bevinden zich vooral op de snijvlakken van proces, techniek, ecologie en economie;
  2. Onderwijsontwikkeling: het concept duurzaam landschapsbeheer integreren in de opleidingen;
  3. Professionalisering docenten: het lectoraat biedt docenten de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen door het doen van toegepast onderzoek. Het lectoraat organiseert congressen en seminars, publiceert onderzoeksresultaten in vakliteratuur en organiseert discussiebijeenkomsten. Op die manier inspireert het lectoraat docenten tot het verzorgen van up-to-date onderwijs;
  4. Kennisontsluiting/valorisatie: het lectoraat helpt het werkveld vooruit door samen op te trekken (leren door te doen) en door het geven van adviezen. De opbrengsten van alle projecten worden - in verschillende fasen van de ontwikkeling - ontsloten via (internationale) vakbladen. 

Kenniskring

Kwartiermakers voor de kenniskring zijn Judith Santegoets (projectleider vrijwilligerswerk landschapsbeheer), José Meijer (evaluatie Natuurmonumenten-communities), Gilbert Leistra (verdienmodellen particulier bosbeheer) en Brecht Caspers (Living Lab Self Supporting River Systems). De kenniskring is verantwoordelijk voor het doen van toegepast onderzoek en voor de doorstroming van kennis naar werkveld en onderwijs.

Kenniskring Lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer

Binnen Van Hall Larenstein werkt de kenniskring samen met lectoraten uit het domein Delta Areas and Resources (Paddy Walker, Noël van Dooren, Euridice Leyequién Abarca en Jeroen Rijke) die allen vanuit hun eigen invalshoek werken aan de relatie mens – omgeving. Buiten het domein wordt samengewerkt met onder andere lector Rik Eweg van Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden, omdat zijn ketenbenadering ook betekenis heeft voor de ontwikkeling van landschappen.