Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Onderdeel van ons bestaan

Dieren zijn onderdeel van ons bestaan en iedereen gunt dieren een goed leven. Maar over wat goed is, of goed genoeg, bestaan uiteenlopende ideeën. Morele uitgangspunten, overtuigingen en referentiekaders bepalen vaak de positie die mensen ten opzichte van dieren innemen. Hierdoor lopen dierenwelzijnskwesties onbedoeld het risico projecties van mensen te worden. Dieren zijn geen mensen, maar absoluut geen dingen. Het gedrag en de gezondheid van dieren vertelt ons hoe het met ze gaat. Om die signalen goed te begrijpen is kennis van diergedrag essentieel, maar speelt ook mee hoe mensen zich tot dieren verhouden en hoe zij betekenis geven aan die signalen. Maatschappelijke en ethische invalshoeken zorgen ervoor dat dierenwelzijn een veelomvattend en complex begrip is.

Het lectoraat startte als Welzijn van Dieren in 2003 en is in 2017 omgedoopt in Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn. Het lectoraat bestaat uit lector Hans Hopster en een kenniskring met projectingenieurs en docenten uit de verschillende dieropleidingen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Over de lector

Lector Hans Hopster bestudeerde na zijn studie aan de hogere landbouwschool in Leeuwarden en Dronten als onderzoeksassistent en later als DLO-onderzoeker het gedrag van runderen; overbezetting in ligboxenstallen, automatisch voeren en melken, stress en mastitis en koecomfort. Hans promoveerde vervolgens bij prof. Wiepkema aan de universiteit in Wageningen op het onderwerp "Coping strategies in dairy cows". Na zijn promotie heeft Hans zijn scope verbreed naar het gedrag van varkens, pluimvee en paarden. Al snel werd hij hoofd van het onderzoekscluster Gedrag, Stressfysiologie en Management bij het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad. Hier heeft hij zich verder bekwaamd in onderzoeksmanagement en -programmering. Een rol die hij combineerde met die van programmaleider van beleidsondersteunend onderzoek op het terrein van dierenwelzijn. In zijn rol als trekker van het GKC-programma Dierenwelzijn is de kennisportal www.dierenwelzijnsweb.nl ontwikkeld vanuit de gedachte dat goedgeïnformeerde burgers en organisaties voorwaarde zijn voor een kwalitatief en inhoudelijk goed debat over dierenwelzijn.

Bakens verzet

Na de start in 2003 als lector Welzijn van Dieren heeft hij in 2016 de bakens verzet en het gedrag en de gezondheid van dieren expliciet gemaakt. Dit sluit aan bij zijn eerdere onderzoek naar het welzijn van circusdieren, overbezetting en automatisch melken, bijtincidenten met honden, de positieflijst zoogdieren en de gevolgen van koudmerken en vroegtijdige scheiding van koe en kalf. De rol van lector combineert hij met die van senior onderzoeker Dierenwelzijn bij Wageningen Livestock Research. Omdat de omgang met dieren sterk is geworteld in de relatie mens-dier en in persoonlijke overtuigingen over wat goed is voor dieren, vindt hij het van belang om de biologische feiten centraal te stellen maar sentimenten niet uit het oog te verliezen en daar respectvol mee om te gaan.  Als lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft Hans Hopster actief  bijgedragen aan de totstandkoming van uiteenlopende zienswijzen. 
Voor het lectoraat ziet hij het als zijn taak om docenten, studenten en externe partijen te ondersteunen in een (toekomstige) professionele rol waarin zij bijdragen aan het verder verbeteren van het welzijn van dieren op een wijze die recht doet aan de diverse belangen van stakeholders.

Lector Hans Hopster

Missie/doel

Het gedrag van dieren staat aan de basis van ons begrip over de consequenties van diergebruik. Ethologisch onderzoek is daarom voor de diermanager van groot belang. Naast een effectieve communicatie over de consequenties van diergebruik. Dat zijn daarom de twee onderzoekslijnen van het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn. We hebben aandacht voor landbouwhuisdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, proefdieren, plaagdieren en dierentuindieren.

Kenniskring

Binnen het lectoraat zijn diverse mensen actief. Gezamenlijk werken zij mee aan de uitdagingen die het lectoraat heeft gesteld. Hieronder een overzicht van enkele van deze medewerkers.
Voor meer informatie zie Dierenwelzijnsweb.

 • Jelmer van Belle - docent Wildlife Management
 • Ignas Dümmer - GIS specialist Wildlife Management
 • Femke Kromhout - projectingenieur
 • Susan Ophorst - docent Communicatie
 • Annika Rettig - docent Marketing, opleiding Dier- en Veehouderij
 • Marko Ruis - docent-onderzoeker Dierenwelzijn
 • Irene Walstra - docent Biologie
 • Martijn Weterings - docent Wildlife Management
 • Gelein Biewenga - docent Melkveehouderij, opleiding Dier- en Veehouderij

Binnen de organisatie van HVHL wordt samengewerkt met andere lectoraten zoals het lectoraat Weidevogels, Herd Management en Smart Dairy Farming en Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden.

Het lectoraat werkt structureel samen met de opleidingen:

 • Diermanagement (Animal Management, Bedrijfskunde en Agribusiness)
 • Dier- en Veehouderij (D&V Bachelor of Sciences)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het lectoraat, stuur dan een email met uw vraag naar hans.hopster@hvhl.nl.

Postadres
HVHL
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
Bezoekadres
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden

E-mail: hans.hopster@hvhl.nl
Tel: 058 284 63 31 (Nelleke Fledderus, secretariaat)