Weidevogels

Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogels. Het lectoraat Weidevogels is per 1 mei 2016 van start gegaan met als lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt. Het lectoraat werkt vanuit de vragen die de omgeving stelt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo.

Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming. Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek.

Projecten

Het lectoraat Weidevogels heeft meerdere actieve onderzoeksprojecten:

  • Koeien en kruiden: Het project Koeien en Kruiden brengt de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor boer en omgeving in kaart. Lees meer op de projectpagina Koeien en Kruiden
  • Kruidenrijk grasland Noord-Holland
  • Werkplaatsen beheer op maat

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat Weidevogels zijn te vinden op GreenI, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met kennisoverdracht en -uitwisseling met agrarische collectieven. Zij is gepromoveerd op agrarisch natuurbeheer en heeft meerdere jaren gewerkt voor de koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland en BoerenNatuur.nl. Astrid werkt ook vanuit het lectoraat nauw samen met agrarische collectieven om aan te sluiten op hun kennisagenda en om hen waar mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ter gelegenheid van de officiële benoeming van Dr. Ir. Astrid Manhoudt tot lector Weidevogels werd in 2017 het symposium 'Boeren met weidevogels - Samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek' georganiseerd. Een korte terugblik met presentaties van de gastsprekers en een fotoimpressie vindt u hier.

Lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt

Kenniskring

Anne Jansma, projectleider
Desirée Thesingh, Diermanagement
Imra Klein, projectingenieur
Jelmer van Belle, Diermanagement
Jan Hania, Bedrijfskunde en Agribusiness
Goaitske Iepema, Dier- en Veehouderij
Marjolein van Dieren, Diermanagement