Weidevogels

Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogels. Het lectoraat Weidevogels is per 1 mei 2016 van start gegaan met als lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt. Het lectoraat werkt vanuit de vragen die de omgeving stelt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo.

Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming. Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek.

Projecten

Het lectoraat Weidevogels heeft meerdere actieve onderzoeksprojecten:

  • Boerenlandvogels: de bescherming van boerenlandvogels kost vele miljoenen aan subsidies en onderzoek, maar de kennisdoorstroom vanuit onderzoek naar de praktijk van het weidevogelbeheer en andere boerenlandvogels is nog steeds niet vanzelfsprekend. Via dit project worden nieuwe ontwikkelingen uit onderzoek door vertaald naar de praktijk en onderling verbonden.  Lees meer >>
  • Koeien en kruiden: de laatste jaren is de interesse in kruidenrijk grasland vanuit de landbouwproductie en biodiversiteit in de melkveehouderij toegenomen. Echter de praktische kennis over de aanleg en het beheer, maar ook de kosten en baten van kruidenrijk grasland in de melkveehouderij is nog beperkt. Lees meer >>
  • Optimalisatie kruidenrijk grasland: de kwaliteit van het kruidenrijk grasland is bepalend voor zowel de meerwaarde van de weidevogel als de boer. Doel van het project is inzicht krijgen in de factoren die de variatie in kruidenrijk grasland verklaren. Lees meer >>
  • Weidevogelboeren: het ene bedrijf dat zich richt op weidevogelbeheer is succesvoller dan het andere bedrijf dat zich hierop richt. Doel van het project is het inzichtelijk maken van de arbeidsinspanning en extra kosten die deze weidevogelboeren maken. Lees meer >>

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat Weidevogels zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt

Over de lector

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met kennisoverdracht en -uitwisseling met agrarische collectieven. Ze is gepromoveerd op agrarisch natuurbeheer en heeft meerdere jaren gewerkt voor de koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland en BoerenNatuur.nl. Astrid werkt ook vanuit het lectoraat nauw samen met agrarische collectieven om aan te sluiten op hun kennisagenda en om hen waar mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Kenniskring

Anne Jansma, projectleider
Desirée Thesingh, Diermanagement
Imra Klein, projectingenieur
Jelmer van Belle, Diermanagement
Jan Hania, Bedrijfskunde en Agribusiness
Goaitske Iepema, Dier- en Veehouderij
Marjolein van Dieren, Diermanagement

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar astrid.manhoudt@hvhl.nl