Weidevogels

Lectoraat

Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogels. Het lectoraat Weidevogels is per 1 mei 2016 van start gegaan met als lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt. Het lectoraat werkt vanuit de vragen die de omgeving stelt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo.

Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming. Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek.

Over de lector

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met kennisoverdracht en -uitwisseling met agrarische collectieven. Zij is gepromoveerd op agrarisch natuurbeheer en heeft meerdere jaren gewerkt voor de koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland en BoerenNatuur.nl. Astrid werkt ook vanuit het lectoraat nauw samen met agrarische collectieven om aan te sluiten op hun kennisagenda en om hen waar mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lector Dr. Ir. Astrid Manhoudt

Doel

De lector gaat werken vanuit de vragen die de omgeving stelt. Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo. De ambitie is dat in de ontwikkeling van het lectoraat ook andere groene onderwijsinstellingen betrokken worden. 

De belangrijkste ambitie is de aansluiting bij de praktijk, niet in de laatste plaats de boerenpraktijk. Vraagstukken uit die praktijk zijn leidend voor het toegepast onderzoek en projectenprogramma.

Inauguratie op 10 mei 2017

Op woensdag 10 mei jl. is Dr. Ir. Astrid Manhoudt officieel benoemd tot lector Weidevogels. Hiervoor werd het symposium 'Boeren met weidevogels - Samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek' georganiseerd. Een korte terugblik met presentaties van de gastsprekers en een fotoimpressie vindt u hier lezen.

Inauguratie van Astrid Manhoudt op 10 mei 2017

Missie

Het lectoraat weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs.

Visie

Weidevogels worden gebiedsgericht duurzaam beschermd op basis van ecologisch en economisch maatwerk. Voor elk type melkveebedrijf wordt een set van effectieve en praktisch inpasbare beheermaatregelen ontwikkeld die bijdraagt aan de duurzame instandhouding van de weidevogels én het business model van de ondernemer. Op essentiële locaties worden nieuwe business modellen ontwikkeld waarin de landbouwproductie ondergeschikt is aan de bescherming van de weidevogels. Binnen de huidige landbouwpraktijk gecombineerd met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kan de Nederlandse weidevogelpopulatie niet duurzaam beschermd worden. Nieuwe business modellen waarin landbouwdoelstellingen ondergeschikt zijn aan het weidevogelbeheer, moeten ontwikkeld worden.

Naast gebieden waar vergaande maatregelen voor aanpassing van beheer en inrichting ten behoeve van weidevogels met subsidies mogelijk worden gemaakt, zal in de overige landbouwgebieden gestreefd worden naar een kostenneutrale uitvoering van beschermingsmaatregelen. Door met collectieven, gebiedscoördinatoren, boeren en terreinbeheerders actiegericht onderzoek uit te voeren worden nieuwe inzichten direct in de praktijk geïmplementeerd.  Door het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende aspecten van de bedrijfsvoering zoals grasland- en bodembeheer, koe gezondheid, waterbeheer en de economische bedrijfsvoering wordt inzichtelijk voor ondernemer en maatschappij wat de meerwaarde en -kosten van weidevogelbeheer zijn. Gebiedsgerichte weidevogelbescherming vindt plaats door nauwe samenwerking en afstemming van het beheer tussen boer, collectief en terreinbeheerder.

Projecten

Kenniskring

Anne Jansma, projectleider
Desirée Thesingh, Diermanagement
Imra Klein, projectingenieur
Jelmer van Belle, Diermanagement
Jan Hania, Bedrijfskunde en Agribusiness
Goaitske Iepema, Dier- en Veehouderij
Marjolein van Dieren, Diermanagement