Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens

Regionale kringlopen

Regionale kringlopen van nutriënten en materialen zijn kenmerkend voor circulaire agro- en food ketens. Daarin worden verbindingen tussen bedrijven gezocht die ervoor zorgen dat de output van één proces de input voor een ander proces wordt. Nieuwe business modellen worden ontwikkeld, gericht op circulair- en biobased produceren. Denk hierbij aan de raffinage van eendenkroos voor eiwit en reductie van food waste. Business modellen worden vaak nog geassocieerd met alleen economische waarde, maar het toevoegen van milieu-impact indicatoren wordt steeds belangrijker. De problematiek rondom klimaatverandering, land gebruik en het verbruik van fossiele energie zijn hier voorbeelden van. Het is niet vanzelfsprekend dat circulair ondernemen leidt tot een lage(re) voetafdruk.

Inzicht

Milieu-Impact van Circulaire Agro- Foodketens is een associate lectoraat gelinkt aan het lectoraat Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw. Het doel van het associate lectoraat is om inzicht te geven in de milieu-impact van agro- en food ketens die op circulaire wijze willen gaan produceren. Bedrijven zullen in de toekomst sterker afhankelijk worden van elkaars (rest)stromen en hoe zij die circulair verwaarden t.b.v. de circulaire en biobased economie. Het besef dat die niet altijd duurzamer kunnen zijn dan de fossiele producten speelt hierbij een cruciale rol. De ontwikkelingen op circulaire vlak mogen niet ten koste gaan van het impliciet aanwezige duurzame karakter. Het is belangrijk dit uit te drukken in eenheden en indicatoren en hiermee een beeld te schetsen van hoe het bedrijf in en met de keten presteert op milieu vlak, maar ook op financieel economische en sociaal vlak. Het kenbaar maken hiervan is niet alleen belang voor de betrokkenen, maar ook voor het maatschappelijk debat waarin issues spelen zoals het eten van minder dierlijk voedsel, het verminderen van gebruik van schaarse hulpbronnen en het terugdringen van broeikasgasemissies. Op dit moment wordt -in samenwerking met de genoemde lectoraten-binnen diverse projecten al vorm gegeven aan de analyse van milieu-impact naast economische indicatoren.

inhoudelijk schema
De Vries, J.W., Eweg, R., 2019. Environmental consequences of valorising agricultural by‐products. In: Assessing the environmental impact of agriculture. Ed. Prof. Bo P. Weidema, Burleigh Dodds Science Publishing Limited, p. 300. ISBN‐13: 9781786762283. (https://shop.bdspublishing.com/store/bds/detail/workgroup/?id=3-190-72759)

Missie

De missie van het associate lectoraat is om in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (onderwijs en onderzoek) en bedrijfsleven bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire en duurzame agro- en food ketens door het meetbaar maken van de milieu-impact en circulariteit. Het lectoraat draagt onder meer bij aan de missie van het lectoraat Sustainable Agribusiness in Metropolitaine Gebieden: ‘ontwikkelen van duurzame businessmodellen en waardeketens voor de productie van regionale en fresh food producten’.

In de komende decennia is er een transitie naar circulaire- en biobased economie gaande. Circulair werken betekent het zoveel mogelijk integreren en verwaarden van reststromen die kunnen dienen als een input voor een ander productieproces en daarnaast het reduceren van afval, zoals food waste. Daarbij is het noodzakelijk dat dit op maatschappelijk verantwoorde wijze gebeurd met een zo laag mogelijk voetafdruk en met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Om de milieu-impact te kwantificeren worden diverse methoden gebruikt van algemene scans tot en met gedetailleerde levenscyclusanalyses (LCA’s). Om de circulariteit van de agro- en food ketens uit te drukken zullen andere indicatoren ter aanvulling worden ingezet.

Publicaties

  • Weidema, B. P. (ed.), Assessing the environmental impact of agriculture, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK (ISBN: 978 1 78676 228 3. Bijdrage aan hoofdstuk 12 ‘The environmental impact of valorising agricultural by-products', door Rik Eweg en Jerke de Vries.
  • Schone toekomst lonkt voor mestraffinage, Tijdschrift Milieu, februari 2020, door Janne van den Akker, Michiel Klaassen, Ferry Tigchelhoff, Mandy van Vugt, Amarens de Wolff en Jerke de Vries

Over de associate lector

Jerke de Vries heeft zijn MSc in Agricultural and Bioresource Engineering behaald bij Wageningen UR en is in 2013 gepromoveerd op het proefschrift ‘From animals to crops - Environmental consequences of current and future strategies for manure management’. Als docent is Jerke de Vries betrokken bij de opleidingen Bedrijfskunde en Agribusiness en International Business.

Contact

Jerke W. de Vries
Telefoon: 058 284 63 08
E-mail: [email protected]
Facebook: ProfessorshipMetropolitanAgriculture
LinkedIn: Jerke de Vries

Adres Leeuwarden
HVHL
Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden

Adres Velp
HVHL
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp