Climate smart dairy value chains

Het lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains (hierna CSDVC) zet in op klimaatverantwoorde melkveehouderij. Denk hierbij aan duurzame verhoging van productiviteit, de adaptatie of mitigatie van milieueffecten. Ook de vermindering van uitstoot van stikstof (ammoniak) en broeikasgassen (optelsom koolstofdioxide, methaan en stikstofoxides) horen hierbij. Het lectoraat onderzoekt hoe ketensamenwerking hieraan bijdraagt via technische én organisatorische aspecten (governance). 

Waarom lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains? 

 • Bevordert klimaatverantwoorde melkveehouderij met duurzame productiviteitsverhoging en broeikasgasreductie. 
 • Richt zich op intensieve en extensieve melkveehouderij met nadruk op circulaire en natuur inclusieve landbouw. 
 • Streeft naar duurzame productiestijging in Afrika met minimale milieu-impact en inclusieve ketenrelaties. 
 • Integratie technische en sociaaleconomische aspecten in de duurzame zuivelketen via multi-stakeholderprocessen en samenwerking in living labs; 
 • Faciliteert kennisuitwisseling tussen Afrikaanse en Nederlandse melkveehouderij in onderwijs en beroepspraktijk. 
 • Omarmt internationalisering en capaciteitsopbouw door studenten, alumni, partners en projecten te betrekken. 

Missie en visie 

Het lectoraat CSDVC bevordert de integratie van onderwijs en praktijk door relevant onderzoek te doen en actieve betrokkenheid van studenten, docenten en bedrijfspartners. Het draagt bij aan responsieve, transparante, duurzame melkveebedrijven en zuivelketens (dairy chain) en stimuleert de dialoog met de samenleving. 

Onderzoekslijnen 

Voor alle onderzoekslijnen geldt: "in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden": 

 1. Duurzame klimaatverantwoorde melkveehouderij- en zuivelketens; 
 2. Sociaaleconomische voordelen en waardevermeerdering van melkproductie- en zuivelketenpraktijken; 
 3. Effectieve strategieën om duurzame praktijken op te schalen. 

De eerste onderzoekslijn gaat over technische aspecten, de tweede en derde gaan over keuzes van de mens. 

Projecten 

Het lectoraat CSDVC werkt zowel op nationaal als internationaal niveau aan verschillende projecten rondom de thema's klimaatbestendige melkveehouderij, duurzame ketenontwikkeling en bedrijfs- en capaciteitsopbouw. 

Projecten zijn als volgt ingedeeld: 

 

Nederland 

Internationaal (Afrika) 

Klimaatbestendige melkveehouderij 

Duurzame ketenontwikkeling 

Anders (bedrijfsovername) 

 

Anders (capaciteitsopbouw) 

 

Lijst met projecten 

Publicaties 

In samenwerking met de Masters APCM en IDFC publiceert het lectoraat elk jaar zo’n 4 tot 6 opdrachten. Deze afstudeeropdrachten zijn veelal direct gekoppeld aan internationale projecten van of via het lectoraat. Stage- en Bachelor afstudeerrapporten zijn meer met Nederlandse projecten verbonden. Daarnaast zijn er regelmatig interviews met de lector rondom de stikstofproblematiek én de discussie rondom methodiek meting CO2-voetafdruk. 

Uitgelichte publicaties 

 • Inaugurele rede 
  Baars, R.M.T. 2021. [PDF] Climate Smart Dairy Value Chains - the Dutch and International Context. Speech at the official inauguration as professor in Climate Smart Dairy Value Chains. Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. 24th September 2021. Dairy Campus, Leeuwarden. 
 • Samenvatting voor de praktijk, compilatie van 16 afstudeeropdrachten internationaal project oost Afrika Baars, R.M.T. and Verschuur, C.M. (eds.). 2020. [PDF] Inclusive and climate smart business models in Ethiopian and Kenyan dairy value chains. Practice briefs 2019-2020. Velp, the Netherlands: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.  

Alle publicaties van het lectoraat vind je op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Robert Baars studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Wageningen in Tropische Veehouderij, met specialisaties in Tropische Veehouderij en Tropisch Grasland. In 1996 behaalde hij zijn PhD met een proefschrift over de situatie en het beheer van de rangelands in de Westelijke Provincie van Zambia. Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft hij internationale ervaring opgedaan en 13 jaar gewerkt en gewoond in Zambia, Costa Rica en Ethiopië. Sinds 2002 is hij werkzaam bij VHL, waar hij begon als docent, later opleidingscoördinator en manager werd (2010), en uiteindelijk als associate lector en lector (2019). 

In het lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains werkt Robert samen met collega’s aan de acquisitie en implementatie van projecten rond melkveehouderij, duurzame zuivelketens, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, voedselverliezen en voedselverspilling. Deze projecten sluiten aan bij het onderwijs en omvatten onderwerpen als CO2-equivalenten, methaan, stikstof, ammoniak, emissies, kruidenrijk grasland en governance. Docent-onderzoekers en projectmedewerkers hebben de mogelijkheid om via creatieve processen bij te dragen aan visie en beleid in onderwijs en praktijk door bijvoorbeeld bedrijfsovernames en Living labs. 

Het lectoraat ondersteunt de ambities van de Nederlandse overheid op het gebied van klimaat, natuur en water, met een focus op de integrale aanpak van emissiereductie van broeikasgassen en ammoniak. Het blijft ook internationaal georiënteerd en streeft naar verbinding tussen internationale en Nederlandse ervaringen. 

Kenniskring 

Het lectoraat CSDVC wordt gesponsord door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en is onderdeel van het Educatie Programma van de Dairy Campus.  

Samen met deze kennispartners bundelen we onze krachten: 

 

  

 • In de meeste projecten is een samenwerking tussen HVHL en de overige groene hogescholen; Aeres, HAS Green Academy en hogeschool Inholland.  
 • Op internationaal niveau werken we smaensamen met universiteiten uit Ethiopië (Jima, Aksum), Kenia (Egerton, Meru) en Nigeria. 
 • In alle projecten zijn mbkmkb- of grotere bedrijven betrokken. Het lectoraat werkte het meest samen met FrieslandCampina (vnl. internationale context) en JOZ stalsystemen. 

Het lectoraat CSDVC ondersteunt en inspireert verschillende VHL studies:

Meer weten?

Wilt u meer weten over het lectoraat, of heeft u een onderzoeksvraag, stuur dan een email of bel naar lector Robert Baars: 

Dr. ir. Robert Baars 
Lector Climate Smart Dairy Value Chains 

E-mail:[email protected] 
Telelefoon: +316-53128984 

♦ LinkedIn