Wat is het FACT?

Innovatiecentrum in Leeuwarden

Van Hall Larenstein en Nordwin College hebben samen het Food Application Centre for Technology (FACT) als onderzoeks – en opleidingsfaciliteit geïnitieerd. Samen met het Water Applicatie Centrum biedt het mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek in de domeinen voeding en water. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en draagt bij aan:

  • Meer en beter opgeleide jonge professionals die beschikbaar komen in het fooddomein
  • Bij- en herscholing gericht op voedingsmiddelentechnologie
  • Faciliteren van onderzoek voor food-bedrijfsleven en stimuleren van start-ups

Het biedt de lectoren van Van Hall Larenstein faciliteiten om het lectoraatsonderzoek goed te ondersteunen. Het is tot stand gekomen na de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie in 2015.

Partners FACT

 

           

                      

                            

Netwerk

      

     

Visie

Substantieel toegenomen bedrijvigheid en werkgelegenheid (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij het Noord-Nederlandse mkb in de voedingssector en ruim voldoende aanbod van hooggekwalificeerd personeel, mede dankzij succesvolle product- en procesinnovatie in een hechte samenwerking tussen de bedrijven en kennisinstellingen.

Missie

Beschikbaar maken van een proeftuin op het gebied van voedingstechnologie: een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin kennis wordt gegenereerd en gedeeld en nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen.

Raad van Advies

Het FACT heeft een raad van advies die 1-2 maal per jaar adviseert over doelen, uitvoering en netwerk voor het FACT.