Sustainable Water Systems

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van  vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Via toegepast onderzoek willen we bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, Centres of Expertise (watertechnologie en deltatechnologie) en eindgebruikers (waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, landbouw en industrie) ontwikkelen we nieuwe en toepasbare kennis, concepten en tools ten behoeve van duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Het lectoraat richt zich vooral op nieuwe concepten die bijdragen aan het verkleinen van de vuilbelasting en het vergroten van het zuiverend en bergend vermogen van watersystemen. Belangrijke onderzoeksthema’s: wetlands en innovatieve monitoring.

Over de lector

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij bij WLN als strategisch adviseur watertechnologie. Peter wil via het toegepaste onderzoek in het lectoraat bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

Projecten

Wetlands – zuiverend en waterbergend vermogen
Wetenschappelijke kennis benutten we door wetland-configuraties verder te ontwikkelen en in de praktijk te demonstreren. Zodat natuurlijke zuiveringsprocessen en waterberging optimaal worden gecombineerd met natuur en landbouw. Het onderzoek richt zich op ontwerp en inrichting van wetland systemen, passend bij het landschap en de omgeving. Daarbij wordt gezocht naar synergie met landbouw en hergebruik van grondstoffen.

Innovatieve monitoring – goed zicht op waterkwaliteit
Via toegepast onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van betrouwbare en betaalbare concepten voor waterkwaliteitsmonitoring, en demonstreren deze in de praktijk. Het onderzoek is gericht op nieuwe methoden voor het meten, presenteren en voorspellen van waterkwaliteit en vuilbelasting van watersystemen, om zo beter te kunnen anticiperen op eventuele risico’s voor mens en natuur. 

Kenniskring

Naast de lector bestaat het lectoraat uit  een vaste kern van medewerkers die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft. Deze kenniskring bestaat uit de volgende docenten, onderzoekers en lectoren:

  • Marije Strikwold, Toxicology, Life Science & Technology
  • Leo Bentvelzen, Environmental Science
  • Jeroen Huisman, Environmental Science
  • Peter Groenhuijzen, Land- and Water Management
  • Adrian Noortman, Landschape Architecture
  • Jan Fliervoet, Delta Areas and Resources
  • Jasper van Belle, Aquatic Ecology
  • Luewton Agostinho, Water Technology
  • Inge de Vries, projectmanagement

Contact

Lector: Peter van der Maas
E-mail: peter.vandermaas@hvhl.nl
Tel.: +31-(0)6 20 61 46 37

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door: