dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma

Lectoraat: Nature Based River Management (Natuurlijk Functionerende Stroomgebieden)
Telefoon: 026-3695828
E-mail: [email protected]
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jantsje-van-loon-steensma-bba65a28

Het praktijk georiënteerde onderzoek binnen het lectoraat Nature Based River Management (Natuurlijk Functionerende Stroomgebieden) richt zich op de transitie opgaven klimaatverandering en duurzaam rivier- (en beek) beheer. De ambitie is om via onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de toepassing van nature-based solutions (NBS) voor een klimaatbestendig en duurzaam rivierengebied.

Jantsje van Loon-Steensma studeerde in 1993 af in Milieuhygiëne, specialisatie Waterkwaliteit en Aquatische Ecologie aan Wageningen Universiteit. Na haar afstuderen deed ze ecologisch onderzoek en werkte mee aan het eerste Integraal Waterbeheerplan Groningen - Drenthe. Na een verblijf in het buitenland (waar ze de o.a. keek naar het beheer van de Rio Tempisque) ging zij aan de slag bij Wageningen Universiteit, en begeleidde onderzoeksprojecten die voortkwamen uit vragen van maatschappelijke organisaties. Daarna werkte ze als stafmedewerker mee aan de strategieontwikkeling rond onderzoek en onderwijs van de Environmental Sciences Group van Wageningen Universiteit en coördineerde o.a. het Klimaatonderzoek van Wageningen UR en van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Voor het Deltaprogramma Waddengebied heeft ze verschillende typen innovatieve dijken onderzocht, waarin natuurdoelen werden gecombineerd met waterveiligheidsopgaven. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift ‘Salt marshes for flood protection; long-term adaptation by combining functions in flood defences’.

Naast haar werk als lector bij de hogeschool, is Jantsje van Loon-Steensma verbonden als universitair docent aan de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University & Research. 

Publicaties: https://orcid.org/0000-0002-6181-7829

Recente publicatie: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/kansen-en-aandachtspunten-voor-nature-based-solutions-in-voorlanden