Aftrap samenwerkingsverband zuivelindustrie en -onderwijs in Leeuwarden

13-03-2023

Tijdens een speciale kick-off bijeenkomst op 9 maart hebben Aeres MBO Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein en FrieslandCampina de handen ineen geslagen voor het nieuwe ‘Centre of Vocational Excellence Dairy’ in Leeuwarden. Met vernieuwde onderwijsvormen, delen van kennis en onderzoek en een intensieve samenwerking tussen onderwijs en industrie gaat dit ‘CoVE Dairy’ een nieuwe generatie zuivelprofessionals toekomstgericht opleiden.

Industrie in transitie

De zuivelindustrie is een snel veranderende industrie die een cruciale rol speelt in het voeden van de groeiende wereldbevolking. Zij moet inspelen op de veranderende vraag van de consument, wet- en regelgeving en de wijze waarop zuivel in de nabije toekomst geproduceerd moet worden. Tevens heeft de digitale revolutie een grote impact op de traditionele productieprocessen. Dit stelt nieuwe eisen aan kennis, vaardigheden en de manier waarop, leven lang, geleerd wordt. Aeres MBO, Hogeschool Van Hall Larenstein en FrieslandCampina willen door intensieve samenwerking voldoende en goed opgeleide medewerkers waarborgen voor nu en in de toekomst.

Interactieve middag

Tijdens de interactieve aftrap gingen verschillende sprekers uit onderwijs en industrie in gesprek met het publiek, dat naast professionals ook bestond uit een grote groep belangstellende studenten. Tijdens de openingswoorden van Arry Verhage, Directeur SOL en dagvoorzitter, werd duidelijk dat de sector momenteel te maken heeft met vergrijzing en een dreigend personeelstekort. Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen zijn er door de vergrijzing steeds meer mensen nodig op redelijk korte termijn. Tijdens een interactief gesprek met Jan van Iersel (CvB Hogeschool Van Hall Larenstein), Jan Helms (manager Rewards bij Friesland Campina) en Rien Komen (CvB Aeres) wordt geconcludeerd dat het regelmatig voorkomt dat studenten qua technologie meer kennis hebben dan sommige docenten. Dat maakt deze samenwerking en de korte lijntjes van levensbelang voor de toekomst van de zuivelsector.

Doreen Verbakel, beleidsmedewerker vanuit ministerie van LNV, gaf de aanwezigen een doorkijkje in de mogelijkheden om de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Ze maakt een uitstapje naar de groene persona’s, de typering daarvan en de leervormen die het beste aansluiten bij deze persona’s. Deze tool is voor iedereen inzetbaar om te bepalen welke vorm het beste past bij de persoon.

Het Nederlandse projectteam (Karin Vinke, Koos de Vries en Wijnand Verschuur), aangevuld met de Europese projectleider Han Zuidema, informeerden de zaal over de ambitie van het project en de activiteiten. De kern van de boodschap is dat voor voldoende vakbekwame medewerkers een verdiepende vorm van samenwerking nodig is. Niet in klant-leverancier relatie, maar vanuit co-creatie om een antwoord te krijgen op de ontwikkelingen die er zijn.  Met dit project wordt er gewerkt aan die relatie door gezamenlijk te werken aan producten. Tijdens deze ontwikkelingen is er aandacht voor proces, inhoud en relatie. Men leert elkaar begrijpen en krijgen inzicht in elkaars cultuur en belangen.

De kick-off werd afgesloten met een interactieve inputsessie via Mentimeter en een vraaggesprek met het publiek. Dit leverde twee belangrijke conclusies op: technologische kennis en data analyse is van groot belang voor de sector en om nieuwe studenten aan te trekken moet gewerkt worden aan het imago / zichtbaarheid van de zuivelsector.

Europees project

Vanuit de Association of European Dairy Industry Learning (AEDIL) is samen met acht andere landen een Erasmus+ project gedefinieerd met als doelstelling in elk land te komen tot een Centre of Vocational Excellence (CoVE) op het gebied van zuivel.

Vervolg in Nederland

Dit CoVE Dairy gaat aan de slag om uitdagingen in de zuivelindustrie slagvaardig op te pakken. Na de succesvolle aftrap in Leeuwarden zullen er snel meer Europese landen volgen om samen te werken aan een toekomstbestendige zuivelsector. Naast de huidige partners, Aeres MBO Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein en FrieslandCampina, worden andere organisaties in de zuivelindustrie, inclusief de toeleverende industrie, gevraagd om aan te sluiten bij dit initiatief om zo samen in de vorm van cocreatie het opleiden in de zuivelindustrie te verbeteren.