Project WadSED ontvangt subsidie NWO uit Perspectief-programma

14-12-2022

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech-apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden. Hogeschool Van Hall Larenstein ontvangt binnen dit programma ruim 450.000 euro voor haar aandeel in het project WadSED.

WadSED
In de voor Nederland belangrijke vaargeulen in de Waddenzee en de Westerschelde moet steeds intensiever worden gebaggerd. Daarnaast neemt de biodiversiteit van de wereldwijd belangrijke wetlands af. Getijplaten en kustmoerassen beschermen dijken nu nog tegen stormen, maar moeten snel genoeg kunnen blijven meegroeien. Sediment is de sleutel: waar en wanneer is er genoeg, te veel of onvoldoende zand en slib? WadSED vergelijkt de Waddenzee en de Westerschelde, bouwt nieuw gereedschap, en ontwerpt een nieuwe aanpak voor gezamenlijk beheer en beleid om te komen tot toekomstbestendig sedimentbeheer dat onze kusten gelijktijdig beschermt tegen een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit, en toenemende baggerkosten.Het project is een samenwerking tussen kennisinstellingen Hogeschool Van Hall Larenstein, Deltares, NIOZ, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Vanuit het bedrijfsleven dragen Arcadis, Boskalis, Frisia, Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Royal Haskoning-DHV (RHDHV), Waterproof en Witteveen+Bos bij aan het onderzoek. Andere maatschappelijke partners zijn Coalitie Wadden Natuurlijk, Delta Programma Wadden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

"We zijn ontzettend trots dat we als HVHL een bijdrage mogen leveren aan het onderzoeksprogramma WadSED als onderdeel van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschapen", aldus Jan Fliervoet, als onderzoeker vanuit HVHL betrokken bij het project. "De HVHL-lectoraten Communicatie, Participatie en Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) en Coastal & Marine Systems (CMS) zullen samen onderzoek doen naar de maatschappelijke en bestuurlijke aspecten voor toekomstbestendig sedimentbeheer in het Waddengebied en Westerschelde. Hiervoor zullen verschillende participatieve methoden en leeromgevingen worden gebruikt, zoals Visual Problem Appraisal."

Samenwerking cruciaal
"Of het nu gaat om bescherming tegen water of de mobiliteit van de toekomst: we staan in Nederland voor grote uitdagingen, waarbij samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines, bedrijfsleven en maatschappij cruciaal is", zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. "Perspectief brengt een grote verscheidenheid van partijen bijeen om in consortia te werken aan innovatieve technologie. Juist samen kunnen ze een flinke stap voorwaarts zetten richting oplossingen, dat is de kracht van Perspectief."