'Groene hogescholen doen praktijkgericht onderzoek naar duurzaam bosbeheer'

18-03-2021

De groene hogescholen van Nederland zijn gezamenlijk gestart met praktijkgericht onderzoek naar duurzaam bosbeheer. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (HVHL), Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool werken met een brede vertegenwoordiging uit het werkveld aan dit project. HVHL neemt als penvoerder de algehele coördinatie op zich. Het project Duurzaam Bosbeheer bestaat uit twee onderzoeken. Het onderzoek Vitaal bos richt zich op beheer en inrichting zodat bossen vitaal en klimaatbestendig zijn en blijven. Het onderzoek Veelzijdig bos onderzoekt hoe functies van het bos, waaronder CO₂-vastlegging, natuur en beleving zo optimaal mogelijk kunnen worden gerealiseerd in het bos.

Het wordt steeds duidelijker dat vitale, veelzijdige bossen essentieel zijn bij het waarmaken van de grote ambities op het gebied van klimaatadaptatie, CO₂-vastlegging, biodiversiteitsherstel, kringlooplandbouw en circulaire economie. Door beide onderzoeksprojecten krijgen beheerders van bos, natuur en landschap handvatten en kennis om dit te bereiken. 

Duurzaam bosbeheer

Het Nederlandse bos heeft een grote hoeveelheid aan maatschappelijke functies. Het heeft echter in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Met het project Veelzijdig bos worden bosbeheerders ondersteund in hun keuzes voor beheermaatregelen om de gewenste doelen en functies van bos te realiseren. Hierbij wordt onderzocht welke beheermethodes ingezet kunnen worden om te komen tot optimale functievervulling in zowel bestaande als nieuw aan te leggen bossen in stedelijk en landelijke gebied.

Met het project Vitaal bos krijgen beheerders toepasbare handvatten waarmee ze kunnen sturen op vitaliteit in de specifieke omstandigheden in hun beheereenheid.  De reeds bestaande Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer wordt getoetst aan bruikbaarheid en op volledigheid. Hierdoor krijgen beheerders een verbeterd instrument om de vitaliteit van bossen te verhogen en te monitoren.

Samenwerking onderwijs, onderzoek en werkveld

Onderzoek en onderwijs werken samen met onder andere terreinbeherende organisaties, houtverwerkende industrie, groene adviesbureaus en bosbeheerders in beide onderzoeken. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in coördinatie met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Hiermee dragen ze bij aan het behalen van ambities door praktijkgericht onderzoek van hogescholen naar vitale veelzijdige bossen te ondersteunen. Kennis uit het onderzoek moet concreet toepasbaar zijn in de beheerpraktijk.

Studenten lopen in bos