Nieuw lectoraat kringlooplandbouw

16-12-2020

Januari 2021 start lector Rik Eweg met het nieuwe lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie. In Living Labs (veldlaboratoria die constant in ontwikkeling zijn) worden projecten opgezet waarbinnen studenten, onderzoekers, (agrarische)ondernemers en andere belanghebbenden gebiedsgericht samenwerken om vorm te geven aan kringlooplandbouw. Het doel is samen te leren en te innoveren in de richting van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem (productie, verwerking, handel en consumptie).

Systeemverandering

"De transitie naar kringlooplandbouw is een verantwoordelijkheid van de hele keten, waarbij boerengezinnen recht hebben op een eerlijk inkomen", aldus Rik Eweg. “Kringlooplandbouw is een antwoord op de uitdagingen voor de landbouw. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en –beschikbaarheid. Kringlooplandbouw vereist nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, organisatievormen en regels. Het vraagt dus om een systeemverandering. Zo’n verandering raakt de gehele waardeketen van boer tot consument. Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transitie naar kringlooplandbouw’ ontwikkelt, gebruikt en monitort processen en methoden die hieraan bijdragen.”

Living Labs en samenwerking

Het lectoraat verbindt zich aan de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) aangewezen experimenteerruimtes in de Achterhoek, Twente en Noord-Nederland. Hier worden Living Labs opgezet, waar samen met de partners nieuwe kennis wordt ontwikkeld door te experimenteren, door uitwisseling van nieuwe inzichten tussen Noord- en Oost-Nederland en door te leren van de projecten. Mogelijkheden, voordelen en indicatoren worden inzichtelijk gemaakt samen met bedrijven. Binnen het lectoraat wordt nauw samengewerkt met verschillende AOC’s, zoals Terra en Zone College, en met overheden voor het formuleren van beleidsadviezen en het inzichtelijk maken van knelpunten in de regelgeving.

Financiering

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot.

Kringlooplandbouw, koeien in de wei
Rik Eweg