Kruidenrijk grasland in de praktijk

07-06-2019

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling, zowel vanuit het oogpunt van functionaliteit voor het melkveebedrijf als biodiversiteit. Binnen het project ‘Koeien en Kruiden’ bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) wordt onderzoek gedaan naar de voordelen voor de boer, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en biodiversiteit. Onlangs werden de ervaringen over de inzaai en het beheer van kruidenrijk grasland bij demobedrijven gedeeld tijdens veldwerkbijeenkomsten.

Voor weidevogels is kruidenrijk grasland met een open structuur essentieel om weidevogelpullen vliegvlug te laten worden. In het project ‘Koeien en Kruiden’ wordt geëxperimenteerd met het beheer (maaitijdstip en bemesting) van kruidenrijk grasland in een proef op de Dairy Campus in Leeuwarden. Daarnaast zijn bij een zevental melkveebedrijven in Friesland demo-velden met kruidenrijk grasland aangelegd. Op de demonstratiebedrijven zijn in het najaar of voorjaar met verschillende zaaitechnieken kruidenrijke graslanden gerealiseerd. Een drietal van deze proefvelden zijn bezocht tijdens een veldwerkbijeenkomst. Het bezoek werd voorafgegaan door een presentatie over het aanleggen en beheren van kruidenrijke graslanden door projectleider Anne Jansma op basis van de opgedane ervaringen in het project.
Met een opkomst van ca. 60 boeren waren de drie bijeenkomsten een groot succes. Veel vragen van de deelnemers gingen over hoe kruidenrijk grasland aangelegd moet worden en hoe de kruiden daarna behouden kunnen worden in het grasland.

Eerste ervaringen

De ervaringen op de demobedrijven laten zien dat kruidenrijke graslanden het beste in het najaar opnieuw ingezaaid kunnen worden, nadat de grond opengemaakt is door te ploegen of te frezen. Bij het doorzaaien in bestaand grasland kunnen de kruiden de competitie met de al aanwezige grassen in de (veelal dichte) zode niet aan en is de kans groot dat de kruiden al in een vroeg stadium verdrongen worden.

De vraag is hoe de ingezaaide kruidenrijke graslanden zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Dit hangt grotendeels samen met het gehanteerde beheer. Kruiden verliezen de concurrentie met grassen onder hoge bemestingsgiften. Voorkom een zware maaisnede en pas bij beweiding de beweidingsfrequentie en -intensiteit aan.

Over het project

Het project ‘Koeien en Kruiden’ wordt uitgevoerd door het lectoraat Weidevogels van HVHL in samenwerking met de Friese collectieven, het Louis Bolk Instituut en de Vlinderstichting. De veldwerkplaatsen zijn georganiseerd door de collectieven Westergo, Noardlike Fryske Wâlden en ELAN.

Wil je meer weten over het project 'Koeien en Kruiden', neem dan contact op met projectleider Anne Jansma.

Gerke Jilt vertelt over zijn ervaringen met het inzaaien van verschillende mengsels
Gerke Jilt vertelt over zijn ervaringen met het inzaaien van verschillende mengsels