Onderzoek naar insectenvriendelijk graslandbeheer biedt perspectief voor beheerkeuzes

30-11-2018

Feit! Insecten hebben het moeilijk. Ze hebben een geschikt leefgebied nodig in de lente en zomer voor het leggen van eieren, het opgroeien van hun larven tot volwassen insect en een veilige overwinteringsplaats. Insecten zijn van groot belang om allerlei redenen: vorming van bodems, bestuiving van voedselgewassen en wilde planten, bestrijding van plagen en als voedsel voor andere dieren, zoals bijvoorbeeld graslandinsecten voor weidevogel(kuiken)s. Maar wat hebben deze graslandinsecten eigenlijk nodig aan beheer? Hier heeft het Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie, Collectief It Lege Midden en de Vlinderstichting praktijkonderzoek naar gedaan, met veel hulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

In 2015 is dit project opgestart, met als doel graslanden op een effectieve manier insectenvriendelijk te beheren. Hoe is dit gedaan? Er zijn in verschillende graslandterreinen van midden-Fryslân zes verschillende beheermaatregelen toegepast, zoals gefaseerd slootkantbeheer en intensieve wisselbeweiding. De effecten van deze maatregelen op de insecten werden van 2015-2017 gemonitord door vrijwilligers, studenten Wildlife Management (Diermanagement) en Milieukunde i.s.m. het lectoraat Bijengezondheid van HVHL en medewerkers van de Vlinderstichting. Met als resultaat: een enorme berg aan waardevolle gegevens.

Goed nieuws!

De Vlinderstichting heeft dit jaar alle gegevens in zijn geheel geanalyseerd en op een rijtje gezet. Met mooie conclusies! Deze vergelijking van verschillende mogelijk positieve beheereffecten op graslandinsecten laat zien dat meer kruidenrijkdom in randen in combinatie met gefaseerd beheer meer insecten oplevert, waaronder ook vlinders. Andere beheervormen blijken het minder goed te doen.

Hoe nu verder?

De samenwerkende organisaties zijn erg blij met de onderzoeksresultaten en willen het liefste dat deze op zoveel mogelijk plekken worden toegepast. Dit begint met het onder de aandacht te brengen van het onderzoek. Afgelopen woensdag is het onderzoeksrapport en de belangrijkste onderzoeksbevindingen in detail gepresenteerd aan alle betrokkenen en belangstellenden. Gedeputeerde Johannes Kramer was aanwezig bij de presentatie en kreeg het rapport als eerste overhandigd. Ook is er inmiddels een publieksvriendelijke brochure, waarin staat beschreven hoe je bij het beheer van grasland het beste rekening kunt houden met insecten.