Donderdag 6 december Symposium Samen voor Natuur

21-11-2018

In samenwerking met het Onderwijsvernieuwingsprogramma organiseert het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer jaarlijks in november/december het symposium Samen voor Natuur. Dit jaar wordt het symposium Samen voor Natuur gehouden op donderdagmiddag 6 december in Velp. Het thema van 2018 is ‘Beekdalbreed ontwikkelen, beekherstel nieuwe stijl’.

In Nederland moet, onder andere vanwege de Kaderrichtlijn Water, vijfduizend kilometer beek en beekdal opnieuw worden ingericht. Dat biedt kansen voor een verhoging van de kwaliteit van natuur en leefomgeving. Recente experimenten met het concept ‘bouwen met de natuur’ geven spectaculaire resultaten. Toch blijft het aantal kilometers dat wordt aangepakt achter bij de verwachtingen. Ook laten de (ecologische en hydrologische) resultaten nog al eens te wensen over. Mogelijk kan een verbetering teweeg worden gebracht met een nieuwe integrale aanpak, waarbij er meer aandacht is voor het stroomgebiedsniveau, institutionele aspecten (o.a. omgevingsvisie) en de maatschappelijke context, waarbij ook de wensen vanuit bewoners, landbouw, cultuurhistorie, drinkwaterwinning, etc. worden bekeken.

Het middagsymposium gaat in op de vele aspecten van beekdalbreed ontwikkelen: De aanleidingen, de opgave zelf, de (ecologische) technieken, de voortgang en de struikelblokken, maar vooral  de vernieuwing die zit in de integrale en interactieve werkwijze en een doorkijkje naar de toekomst.

Meer weten? Informatie over dit programma en hoe aan te melden is te vinden op de pagina Samen voor Natuur.