Eerste kruidenrijke graslanden ingezaaid

13-09-2017

Voor het project "Koeien en Kruiden" van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) hebben de eerste boeren afgelopen week hun land ingezaaid met kruidenrijk grasland. Het project richt zich op het creëren van kruidenrijk grasland voor duurzaam bodembeheer, koegezondheid, biodiversiteit en goede leefgebieden voor weidevogels zoals de grutto. De provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken zien graag meer kruiden in het grasland en stimuleren dit via het project Koeien en kruiden.

Het project Koeien en Kruiden
Doel van het project Koeien en Kruiden is om de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor boer en omgeving in kaart te brengen. Steeds meer boeren raken geïnteresseerd in kruidenrijk grasland en willen hiermee aan de slag. HVHL zoekt uit hoe het kruidenrijke grasland het beste aangelegd en beheerd kan worden zodat het optimaal ingepast kan worden in de agrarische bedrijfsvoering. De hogeschool werkt daarbij samen met de agrarische collectieven. De kennis en ervaring van boeren die al veel met kruidenrijk grasland werken, zijn erg nuttig. Beide partijen hopen dat door samen te werken het gebruik van kruidenrijk grasland zal toenemen.

Demo’s, best practices en experimenteren met mengsels
Op Dairy Campus zijn in opdracht van HVHL door het Louis Bolk Instituut, drie verschillende kruidenmengsels ingezaaid voor onderzoek naar het effect op de opbrengst, voederwaarde, bodem, het insectenaanbod voor weidevogels maar ook naar het optimale beheer. Daarnaast worden er in najaar 2017 en voorjaar 2018 op een zestal bedrijven stroken met kruiden gezaaid. Het doel van deze zogenaamde demo’s is om er achter te komen hoe je het beste kruidenrijk grasland kunt introduceren op een melkveebedrijf. Daarnaast is een inventarisatie gestart van de insecten op vijf melkveehouderij bedrijven die al veel met kruiden werken: de best practice bedrijven. Hier zijn insecten en botanische samenstelling gemonitord op kruidenrijke percelen en percelen zonder kruiden. Later dit jaar wordt de bodemkwaliteit geïnventariseerd. Door ook koegezondheid, rantsoen en het verdienmodel in kaart te brengen, kan de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor bedrijf en biodiversiteit in beeld gebracht worden. Om deze nieuwe kennis en ervaringen van alle deelnemende ondernemers goed te benutten worden op hun bedrijven veldbezoeken georganiseerd voor collega melkveehouders uit de provincie Friesland. Daaromheen wordt in samenwerking met De Vlinderstichting een studiegroep georganiseerd om de kennis en ervaringen tijdens het project uit te wisselen.

Wie werken er samen in het project?
In het project werken drie lectoraten binnen HVHL samen: Duurzame Melkveehouderij van Wiepk Voskamp, Weidevogels van Astrid Manhoudt en Bijengezondheid van Karin Steijven. Verder zijn de opleidingen Dier- en Veehouderij en Diermanagement betrokken. De provincie Fryslân, het Ministerie van Economische Zaken, het Dairy Campus Innovatiefonds, SNN en het Centre of Expertise Agrodier zijn financiers. De uitvoering van het project is in handen van HVHL in samenwerking met de agrarisch collectieven, het Louis Bolk Instituut, de Dairy Campus en de Vlinderstichting. In opdracht van het kenniscentrum voor de leefomgeving en de provincie Noord-Holland voert HVHL een vergelijkbaar project uit in Noord-Holland.