Noordoost-fryslan op zoek naar 'Better Wetter' met Van Hall Larenstein

01-02-2016

Klimaatverandering, bodemdaling, circulaire economie en demografische ontwikkeling dwingen ons om anders om te gaan met water. Ook in de kwetsbare veengebieden in Noordoost-Fryslân. Deze regio is al geruime tijd in gesprek over de verandering van het snel en veel afvoeren van water naar het meer vasthouden van gebiedseigen schoon water. Van Hall Larenstein heeft daarom in samenwerking met professionals uit de regio en kennispartners een projectplan ingediend om samen te zoeken naar duurzame oplossingsrichtingen voor dit probleem. Dit projectplan is per februari 2016 definitief goedgekeurd.

"Door het vasthouden van schoon water in Noordoost-Fryslân houden we ook de mensen vast" vertelt Paul van Eijk, die als lector Duurzame Watersystemen aan Van Hall Larenstein nauw bij ‘Better Wetter’ betrokken is. In dit RAAK-Publiek project verrichten docent-onderzoekers en studenten van Van Hall Larenstein samen met professionals en met kennispartners onderzoek naar dit vraagstuk. RAAK-Publiek is gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector. Doel is het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

Adaptief Watersysteem
In het project ‘Better Wetter’ wordt kennis ontwikkeld over een klimaat adaptief watersysteem in veengebieden en nieuwe vormen van waterbeheer. Dit wordt gedaan door met elkaar en met andere actoren uit de regionale samenleving het watersysteem te onderzoeken en te experimenteren met innovatief waterbeheer in het gebied.

Digitaal Handboek
Dit project levert voor waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere betrokken professionals een digitaal handboek op. Dit alles wordt gekoppeld aan een veldwerkplaats (regionaal Living Water Lab) en kennismanagementsysteem.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. Paul J. Van Eijk (Ph. D.), lector Duurzame Watersystemen, via: 06 52475056 of  paul.vaneijk@hvhl.nl.

Trefwoorden: