Meer onderzoek naar water, ruimte en klimaatverandering

13-12-2016

Het Lectoraat Sustainable Water Systems van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft financiering gekregen voor het onderzoeksprogramma Klimaat Adaptieve Regio's (KAR). De onderzoeksprojecten betreffen het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering in stad en land, inclusief een educatief programma. Daarnaast wordt een verkenning gedaan naar de rol van kanalen bij de ruimtelijke adaptatie van klimaatverandering; de klimaatkanalen.

Beide onderzoeken vinden plaats in nauwe samenwerking met het Fries Bestuursakkoord Waterketen en het innovatieprogramma van het Wetterskip Fryslân. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor natte teelt in veenweidegebieden in Noordoost Fryslân. In opdracht van het Waterschap Rijn & IJssel worden klimaatinnovatieve projecten van de afgelopen 10 jaar geëvalueerd om zo een beter beeld te krijgen van het wat, waar en hoe van ruimtelijke adaptaties van klimaatverandering.

“We zijn erg enthousiast dat we deze projecten kunnen uitvoeren”, vertelt Paul van Eijk, lector Sustainable Water Systems aan HVHL. “Het is een geweldige opsteker en een mooie kans om hbo-onderwijs en -onderzoek te verbinden aan de regionale opgave van klimaatverandering. Wij leiden nu de mensen op die Nederland en daarbuiten climate proof en toekomstbestendig moeten maken. Dat we daar nu de middelen en erkenning voor krijgen is fantastisch.” De financiering komt van overheden en van het Kennis Centrum Natuur & Leefomgeving (KCNL).

Better Wetter

Vanuit het lectoraat Sustainable Water Systems is in juli ook al gestart met een intensieve samenwerking met Wetterskip Fryslân. Professionals van het Wetterskip, gemeenten, provincie en natuurorganisaties hebben de vraag gesteld hoe het watersysteem in Noordoost Fryslân duurzamer en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. In het RAAK Publiek project Better Wetter verricht HVHL samen met deze professionals en met kennispartners onderzoek naar dit vraagstuk. Voor het praktijkwerk kunnen de studenten en onderzoekers terecht in het living lab “Brûsplak” bij Veenwouden. Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts.

Meer informatie over het lectoraat

Op de website van HVHL is meer informatie over het lectoraat Sustainable Water Systems vinden: BEZOEK DE PAGINA VAN HET LECTORAAT.