Park van de toekomst

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Parken vormen de groene longen van een stad. Sta je voor de uitdaging om de hittestress in jouw gemeente te reduceren en vraag je je af welke rol parken daarbij kunnen spelen? Neemt de recreatiedruk in een park toe en wil je voorkomen dat dat ten koste gaat van de biodiversiteit? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

Groen is van grote waarde voor de stad. De toename van het aantal mensen dat in de stad gaat wonen en de verandering van het klimaat, maken de aanwezigheid van waardevol groen in de stad nog belangrijker. Bijvoorbeeld om in te recreëren, water te bergen, hittestress te voorkomen of biodiversiteit te vergroten. In de module Park van de toekomst onderzoek je hoe we stedelijk groen waardevoller kunnen maken en draagvlak kunnen creëren voor de parken van de toekomst.

Opbouw module

Je gaat aan de slag met een discussienota voor Park Immerloo in Arnhem (of een zelfgekozen park), waarin je twee alternatieven voor de toekomstmogelijkheden van het park verkend. Een discussienota helpt je om het gesprek te starten met verschillende belanghebbenden, om zo tot een gedragen visie te komen. Als eerste maak je een kenschets en een analyse van het gebied. De analyse bestaat uit een gebiedsanalyse volgens de lagenbenadering, een analyse aan de hand van ecosysteemdiensten in een multicriteria-analyse (MCA) en een analyse van drie relevante beleidsplannen. Vervolgens werk je twee out of the box alternatieven voor de toekomst uit. Daarbij ontwikkel je ook een woord- en beeldtaal die is afgestemd op het publiek waarmee je in gesprek wilt. Elk alternatief bevat een kosten-batenanalyse. De discussienota sluit je af met een vergelijking van de alternatieven, een conclusie en aanbevelingen voor de vervolgstappen.

Eindproduct en beoordeling

De eindproducten van deze module bestaan - naast een discussienota - uit een onderzoeksvoorstel met Plan van Aanpak, een wandpublicatie in A3 of A4-formaat en een individueel verslag.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.274,00
Cursusduur: 9 studiedagen 
Startdatum: 17 november 2023
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules Landschapsanalyse, Beleid in woord en beeld en Beplantingsleer en sortiment uit jaar 1 en De groene wijk uit jaar 2 van de deeltijdopleiding.

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.