De groenmanager

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Wil je de buitenruimte in jouw gemeente toekomstbestendig maken en je meer verdiepen in de mogelijkheden daartoe? Is de stip aan de horizon wel duidelijk maar vraag je je af welke beheermaatregelen je moet nemen om dit streefbeeld te bereiken? Wil je burgerinitiatieven in de openbare ruimte ondersteunen zonder afbreuk te doen aan de ontwerpkwaliteit van een gebied? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

We worden bijna dagelijkse geconfronteerd met de gevolgen van een snel veranderend klimaat. Lange periodes van droogte, veel neerslag in korte tijd en een groeiende overlast door plaagsoorten zijn hiervan een paar herkenbare voorbeelden. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefomgeving en groenkwaliteit worden steeds meer gezien en gevoeld. Hierdoor groeit het besef dat we op een meer toekomstbestendige manier naar onze buitenruimte moeten kijken.
Omdat de problemen zich vooral in de gebruiksfase van een gebied voordoen, ligt het voor de hand om binnen de bestaande inrichting te kijken naar de mogelijkheden voor verbetering. De module De groenmanager focust op het herkennen en behouden van de bestaande ontwerpkwaliteit van een gebied, waarbij de gekozen oplossingen voor de actuele problemen elkaar versterken en het gebied voor de komende twintig jaar duurzaam in stand kan worden gehouden.

Opbouw module

Deze module bestaat uit twee onderdelen:

1             Een omvormingsbeheerplan

Je maak je een omvormingsbeheerplan voor een zelf gekozen plangebied. Doel van dit plan is het vertalen van beleidsdoelen zoals het verhogen van maatschappelijke baten vanuit klimaat, biodiversiteit en betrokken burgers naar concrete acties. Daarbij pas je de ABCD-planningstrategie toe: je bepaalt het wensbeeld (Awareness), analyseert de huidige situatie op relevante aspecten (Baseline), gaat op zoek naar creatieve oplossingen (Creative solutions) en bepaalt waar de prioriteiten liggen (Decide on priorities). In het omvormingsplan geef je aan hoe het groenbeheer in het plangebied de komende tien jaar uitgevoerd moet worden om de ambities te behalen. In de beheerbegroting geef je inzicht in de mogelijke kostenbesparing op het reguliere onderhoud bij de inzet van derden.

2             RAW-bestek

Je vertaalt (delen van) het beheerplan naar een RAW-bestek.

Eindproduct en beoordeling

De eindproducten van deze module bestaan uit een omvormingsbeheerplan en een RAW-bestek die je mondeling toelicht.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.246,00
Cursusduur: 9 studiedagen 
Startdatum: 21 april 2023
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules Beheer van beplantingen en Beplantingsleer en sortiment uit jaar 1 en De groene wijk uit jaar 2 van de deeltijdopleiding.

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.