De Duurzame stad

In de opbouw van het 2e jaar LWM met de "omgekeerde" projectvolgorde van de Land en Watermanager (Beheer, Realisatie, Inrichting, Onderzoek)  is dit de tweede module, het gaat hierbij dus om realisatie.
In deze onderwijseenheid ga je je bezig houden met het bouwrijp maken van een woonwijk. Daarvoor moeten plannen opgesteld worden zowel op inhoudelijk als planologisch/procedureel vlak. Denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke ordening en het watertoetsproces, de (cultuur)historie van het gebied, de openbare ruimte en de particuliere bouwkavels. Bij de plannen horen berekeningen op het gebied van hydrologie, grondmechanica, wegenbouw, grondbalans en grondexploitatie.
Ook zullen de plannen gerealiseerd moeten worden. Daarvoor zijn onder meer nodig: digitale ondergronden, bestekken, begrotingen, technische tekeningen, werkplanningen en bronbemalingen. Hiervoor wordt een stuk theoretische kennis aangeboden, waaronder ruimtelijke ordening, wiskunde, natuurkunde, stromingsleer, bronbemaling en riolering. Ook toegepaste vakken komen aan bod zoals werkvoorbereiding, projectmanagement, bouwrijp maken en Autocad.
Met practica op het landgoed Larenstein en in het laboratorium in Velp worden vaardigheden m.b.t. bodem en water verder getraind.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 3.640,00 (20CR)
Cursusduur:  volgt later
Startdatum: augustus 2023
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]
Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.