Opleiding ‘Bedrijfscoach Stikstof’

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Inhoud

De cursus is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de groene hogescholen Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), HAS Hogeschool en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

Wil je weten of de opleiding bij je past? Volg het webinar op 1 september van 16.00 - 17.00 uur. Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]

Over het webinar
In het webinar gaan we inhoudelijk in op de opleiding, voor wie het bedoeld is en de verwachte studiebelasting. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Kennis

De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

 • De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen. Inzicht in de stikstofkringloop van de verschillende sectoren.
 • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau.
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof.
 • Inzicht in mogelijke  praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf.
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie.
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement.

Vaardigheden

Naast het opdoen van kennis ligt de focus op het toepassen van de theorie in de praktijk van de bedrijfscoach stikstof. De deelnemers werken onder andere aan de volgende vaardigheden:

 • Kan onderscheid maken in het type ondernemer.
 • Kan emoties ten aanzien van het stikstofbeleid bij de agrarisch ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee omgaan.
 • Kan bovengenoemde kennis overdragen aan een agrarisch ondernemer en deze aanzetten tot verandering.
 • Kan aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf.
 • Kan beoordelen of de agrarische ondernemer de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren.
 • Kan een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning.
 • Kan een stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven en verdedigen ten aanzien van een beoordelingscommissie en de daarin  gemaakte keuzes onderbouwen.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van zelfstudie, fysieke bijeenkomsten als de situatie rondom corona dat toelaat. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen is een eigen pc/laptop nodig.

Instructie vooraf

Om volledige informatie te geven over de opleiding wordt na inschrijving en voorafgaand aan de start een webinar georganiseerd. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Theoretische kennis (3 dagdelen)

De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes theorie-modules in 3 dagdelen. Onderwerpen zoals stikstof in het algemeen, voer, bodem, stal, mest en strategie. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van de betrokken hogescholen, WUR en bedrijfsleven en andere instellingen. In drie opeenvolgende bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Als ondersteuning maken we gebruik van de Kringloopwijzer. Daarna volgt een module die dieper ingaat op strategische keuzes. Welke wijzigingen in bedrijfsmanagement hebben invloed op stikstofreductie?

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)

In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer.

Examen en assessment (1 dagdeel)

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

Data

Voor deze opleiding zijn de onderstaande data vastgelegd: 

Onderwerp DRONTEN DEN BOSCH Tijd 
Theorie gekoppeld aan bedrijfsanalyse 13-9-2022 15-9-2022 13.30-17.30
Theorie gekoppeld aan bedrijfsanalyse 13-9-2022 15-9-2022 18.30-21.30
Strategische keuzes 20-9-2022 22-9-2022 13.30-17.30
Situationeel adviseren 20-9-2022 22-9-2022 18.30-21.30
Inventarisatie op het bedrijf, Aeres Farms 4-10-2022 6-10-2022 13.30-17.30
Adviesgesprek met ondernemer 4-10-2022 6-10-2022 18.30-21.30
Eerste opzet eigen adviesrapport bespreken 1-11-2022 3-11-2022 13.30-17.30
Examen  29-11-2022 1-12-2022 13.30-18:00 
Inzagemoment Nader te bepalen Nader te bepalen
Hertentamen  Nader te bepalen Nader te bepalen


Praktisch 

Kosten: €2.000 (excl BTW). Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een voucher in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) aanvragen. Vanaf 1 juni kunnen vouchers voor deze cursus worden aangevraagd. Met deze voucher (€ 1.250) kunt u maximaal 50% van de kosten bekostigen. 
Voorwaarde voor deelname:  Denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau. 
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen. Als je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen.

Heb je interesse in deze cursus, stuur dan een e-mail naar: [email protected] of bel naar 06 20917203.