Lector Paul van Eijk

Ph.D.  Paul  van Eijk 

Duurzame Watersystemen

Lector

'Schoon water wordt cruciaal voor de groeiende wereldbevolking. We zoeken een duurzame oplossing...'

Paul van Eijk is met ingang sinds 1 september 2014  lector Duurzame Watersystemen (Sustainable Water Systems) aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Vriend én vijand

Water is in vele opzichten onmisbaar voor ons. Water is gezond en zit diep geworteld in onze cultuur. Maar soms kan water ook onze vijand zijn, denk aan overlopende riolen of dijkdoorbraken. De groeiende wereldbevolking en klimaatverandering vragen om een andere, duurzamere omgang met water, zodat we nu en in de toekomst optimaal gebruik kunnen blijven maken van deze belangrijke levensbehoefte.

Onderzoek

Samen met de opleidingen Milieukunde en Land- en Watermanagement en het Centre of Expertise Watertechnology is lector van Eijk onderzoek gaan doen naar vernieuwende concepten en systemen om met water om te gaan. De toepassing in de praktijk speelt hierbij een essentiële rol. 

Van Eijk onderzoekt vragen als onder andere: Hoe ziet een waterneutrale woning of woonwijk van de toekomst eruit? Hoe maak je beken en kanalen mooier èn klimaatbestendig? Hoe werken we aan klimaatbestendigheid bij de vernieuwing van woonwijken uit de jaren'60? 

Netwerk van experts

Het lectoraat Duurzame Watersystemen spant zich in om een netwerk op te bouwen van experts uit het brede vakgebied van water en duurzame ontwikkeling. Uitwisseling van informatie tussen onderwijs, ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden is van groot belang voor de studieprogramma's van HVHL. Het lectoraat helpt om beschikbare kennis vanuit het onderzoek te ontsluiten voor toepassingen bij ondernemers en overheden.

Omgang met water

Een belangrijk speerpunt van het lectorschap van Van Eijk is de omgang van de mens met water. Het ontwikkelen van vernieuwende en duurzame concepten heeft alleen zin als de gebruiker er goed mee leert omgaan. Immers, water is niet alleen voor hier en nu, maar ook voor daar en later.

Paul van Eijk

Als het om water gaat, heeft Van Eijk zijn sporen ruimschoots verdiend. Voor zijn aanstelling bij HVHL was hij directeur van de Academie Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek en het Kenniscentrum Noorderruimte bij de Hanzehogeschool. Bij de provincies Drenthe en Zuid-Holland vervulde hij leidinggevende functies op het terrein van water, ruimtelijke ontwikkeling, milieu, bodem, natuur en klimaat & energie.