Elena Wonneberger

"Ik vind het superleuk om onderzoek te doen naar een, in Nederland, kwetsbare diersoort." 


Elena studeert Diermanagement en onderzoekt twee verschillende visdiefkolonies.
"In het kader van mijn afstudeeronderzoek ga ik het broedsucces, de habitatkwaliteit en de relatie hiertussen van twee verschillende visdiefkolonies vergelijken." 

Meten en observeren
"Een van deze kolonies is een grond-broedende kust kolonie in de Eemshaven en de andere kolonie is de dak-broedende stad kolonie op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden", vertelt Elena. "De kwaliteit van het habitat ga ik meten aan de hand van de voedselbeschikbaarheid voor volwassen visdieven. De voedselbeschikbaarheid kan worden uitgedrukt in foerageergedrag en prooien die de visdieven opeten. Hiervoor ga ik de visdieven op hun foerageerlocaties observeren. Ook ga ik kijken hoe hun foerageergedrag en succes in de loop van het broedseizoen verandert."

Populatie
"Dit onderzoek is deel van het visdiefonderzoek van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) en sluit aan bij het doel van dit project: inzicht te verkrijgen in het belang van dakkolonies voor het behoud van de Nederlandse visdiefpopulatie. Als de habitat van de Nordwin kolonie geschikt blijkt te zijn en de visdieven veel eten vinden en dit weer leidt tot een hoog broedsucces, betekent dit ook dat deze kolonie een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de gehele Nederlandse visdiefpopulatie." 

Interessant
"Het project van KBB is heel interessant en ik vind het superleuk daar nu een onderdeel van te zijn en mijn eigen onderzoek te doen in het kader van een project dat echt belangrijk is voor een, in Nederland, kwetsbare diersoort." 

Meer weten?
Opleidingsinformatie Diermanagement

Elena Wonneberger